၈-နိႆယပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ

 

၄၂၁။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။  ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

           ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          ကုသေလာ  ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ  ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀ိပါကာ-ဗ်ာကေတာ ကိရိယာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

          ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ခႏၶာ ၀တၳဳႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀တၳဳ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

          ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံယ ကဋတၱာ႐ူပါနံယ ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

          ဗာဟိရံ အာဟာရသမု႒ာနံ ဥတုသမု႒ာနံ အသညသတၱာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ကဋတၱာ႐ူပါနံယ ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

          စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတာယတနံ။ ပ။ဃာနာယတနံ။ ပ။ ဇိ၀ါယတနံ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀တၳဳ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀တၳဳ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။၀တၳဳ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

 

၄၂၂။    ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

 

          အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

 

 

၈-နိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ unicode

၄၂၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

 

        

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

         

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝိပါကာ-ဗျာကတော ကိရိယာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ခန္ဓာ ဝတ္ထုဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝတ္ထု ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ မဟာဘူတာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံယ ကဋတ္တာရူပါနံယ ဥပါဒါရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဗာဟိရံ အာဟာရသမုဋ္ဌာနံ ဥတုသမုဋ္ဌာနံ အသညသတ္တာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ မဟာဘူတာ ကဋတ္တာရူပါနံယ ဥပါဒါရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ သောတာယတနံ။ ပ။ဃာနာယတနံ။ ပ။ ဇိဝါယတနံ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝတ္ထု ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာ ဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝတ္ထု ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ဝတ္ထု အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

၄၂၂။ ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော ကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *