ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၆ – ဣၿႏိယပစၥေယာ Indriya Paccayo (Faculty condition)

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *