ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၆ ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccayo (Faculty Condition)

 264 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *