ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၃ ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma Condition)

 82 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.