ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၂ အာသေဝနပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetative Condition)

 57 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.