ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၂ အာသေဝနပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetative Condition)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *