ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၈ နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition)

 63 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.