ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၃ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance Condition)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *