ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၃ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance Condition)

 86 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.