၈-နိႆယပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိႏွင့္ ျမန္မာzawgyi

 

 

၄၂၁။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား  နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။     

ကုသေလာ  ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။(ကု၊ ကု၊ ဗ်ာ-၃)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ  ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္စိတ္ေၾကာင့္  ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း  နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

(အကု၊ အကု၊ ဗ်ာ-၃)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား လည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ    စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ကိရိယာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

၀ိပါက္ကိရိယာဗ်ာကတျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာç သညာကၡႏၶာç သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဋိသေႏၶေနေသာအခိုက္ ၀ိပါက္အဗ်ာကတ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ နာမ္ခႏၶာတစ္ပါးသည္ က်န္ေသာ နာမ္ခႏၶာ သုံးပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာသံုးပါးတို႔သည္ က်န္နာမ္ခႏၶာ တစ္ပါးအားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔သည္ က်န္နာမ္ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ခႏၶာ ၀တၳဳႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀တၳဳ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ မွီရာဟဒယ၀တၳဳ ႐ုပ္အားလည္းေကာင္း၊ မွီရာဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ နာမ္ခႏၶာေလးပါး တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ အာေပါဟူေသာ မဟာဘုတ္ေလးပါးတြင္ တစ္ပါးေသာ မဟာဘုတ္ သည္ သုံးပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ  ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔ အားလည္း ေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဗာဟိရံ အာဟာရသမု႒ာနံ ဥတုသမု႒ာနံ အသညသတၱာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျပင္ပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ အသညသတ္ ျဗဟၼာဘံု၌ရွိသည့္ ျဗဟၼာႀကီးတို႔၏ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ သံုးပါးေသာမဟာဘုတ္တုိ႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား လည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ပဋိသေႏၶအခါကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

စကၡာယတနဟူေသာ စကၡဳပသာဒ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္ ျမင္သိစိတ္အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေသာတာယတနံ ေသာတ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနဟူေသာ ေသာတပသာဒ နားအၾကည္႐ုပ္သည္ ၾကားသိစိတ္အား နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနယတနဟူေသာ ဃာနပသာဒ ႏွာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္သည္ နံသိစိတ္အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိ၀ွါယတနဟူေသာ ဇိ၀ွါပသာဒ လွ်ာအၾကည္႐ုပ္သည္ အရသာသိစိတ္အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယာယတနဟူေသာ ကာယပသာဒ ကိုယ္အၾကည္႐ုပ္သည္ ထိသိစိတ္အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး ျပဳ၏။

 

၀တၳဳ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ၀ိပါက္အဗ်ာကတ ျဖစ္ကုန္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ကု-၂)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀တၳဳ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အဗ်ာကတတရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀တၳဳ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ အကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

၄၂၂။    ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားသည္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္တရားအား နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္က လည္း ေကာင္း သုံးပါးေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကလည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားသည္လည္းေကာင္း အဗ်ာကတတရားတို႔အား နိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာ ဟူေသာ  မဟာဘုတ္တို႔က လည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း နိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္က လည္းေကာင္း သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဧကႆ ခႏၶႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကလည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာအား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာ အကုသုိလ္နာမ္ခႏၶာတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္ကလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာတို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။(အကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအား နိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာဟူေသာ မဟာဘုတ္ တို႔ကလည္းေကာင္း အကုသိုလ္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

၈-နိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ   unicode

၄၂၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသိုလ်ဖြစ်သောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ်ဖြစ်သော နာမ်ခန္ဓာတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

(အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၃)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား လည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝိပါကာဗျာကတော ကိရိယာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပါက်ကိရိယာဗျာကတဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာç သညာက္ခန္ဓာç သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဋိသန္ဓေနေသောအခိုက် ဝိပါက်အဗျာကတ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးသည် ကျန်သော နာမ်ခန္ဓာ သုံးပါးတို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာသုံးပါးတို့သည် ကျန်နာမ်ခန္ဓာ တစ်ပါးအားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးတို့သည် ကျန်နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးတို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ခန္ဓာ ဝတ္ထုဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝတ္ထု ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် မှီရာဟဒယဝတ္ထု ရုပ်အားလည်းကောင်း၊ မှီရာဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် နာမ်ခန္ဓာလေးပါး တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပထဝီ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာပေါဟူသော မဟာဘုတ်လေးပါးတွင် တစ်ပါးသော မဟာဘုတ် သည် သုံးပါးသော မဟာဘုတ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့ အားလည်း ကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဗာဟိရံ အာဟာရသမုဋ္ဌာနံ ဥတုသမုဋ္ဌာနံ အသညသတ္တာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပြင်ပသန္တာန်၌ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ ဥတုကြောင့် ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ အသညသတ် ဗြဟ္မာဘုံ၌ရှိသည့် ဗြဟ္မာကြီးတို့၏ တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့အားလည်းကောင်း၊ သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား လည်း ကောင်း၊ နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသော မဟာဘုတ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ပဋိသန္ဓေအခါကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စက္ခာယတနဟူသော စက္ခုပသာဒ မျက်စိအကြည်ရုပ်သည် မြင်သိစိတ်အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သောတာယတနံ သောတဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတာယတနဟူသော သောတပသာဒ နားအကြည်ရုပ်သည် ကြားသိစိတ်အား နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဃာနယတနဟူသော ဃာနပသာဒ နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်သည် နံသိစိတ်အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဇိဝှါယတနဟူသော ဇိဝှါပသာဒ လျှာအကြည်ရုပ်သည် အရသာသိစိတ်အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကာယာယတနဟူသော ကာယပသာဒ ကိုယ်အကြည်ရုပ်သည် ထိသိစိတ်အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။

ဝတ္ထု ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာ ဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ဝိပါက်အဗျာကတ ဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု-၂)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထု ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အဗျာကတတရားသည် အကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထု အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် အကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

၄၂၂။ ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားသည်လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်က လည်း ကောင်း သုံးပါးသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့ကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကလည်းကောင်း တစ်ပါးသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့ကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကလည်းကောင်း နှစ်ပါးသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားသည်လည်းကောင်း အဗျာကတတရားတို့အား နိဿယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့ကလည်းကောင်း၊ ပထဝီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ဝါယော ဟူသော မဟာဘုတ်တို့က လည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း နိဿယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်က လည်းကောင်း သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့ကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကလည်းကောင်း တစ်ပါးသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့ကလည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကလည်းကောင်း နှစ်ပါးသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။(အကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအား နိဿယ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့ကလည်းကောင်း၊ ပထဝီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ဝါယောဟူသော မဟာဘုတ် တို့ကလည်းကောင်း အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

Loading

By admin