၆ – သဟဇာတပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိႏွင့္ ျမန္မာ  zawgyi

၄၁၉။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး ျပဳ၏။

ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။(ကု၊ ကု၊ ဗ်ာ)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း သဟဇာတ ပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း  သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါး ေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒိြႏၷံ ခႏၶာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ စိတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

(အကု၊ အကု၊ ဗ်ာ)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာတကတရားအားလည္းေကာင္း သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါး ေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒိြႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ကိရိယာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၀ိပါက္အဗ်ာကတ၊ ကိရိယာအဗ်ာကတျဖစ္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာခႏၶာသည္ က်န္နာမ္ခႏၶာ သုံးပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဋိသေႏၶေနေသာအခိုက္ ၀ိပါက္အဗ်ာကတ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ နာမ္ခႏၶာတစ္ပါးသည္ နာမ္ခႏၶာ သုံးပါးတို႔ အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ ကဋတၱာ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာသံုးပါးတို႔သည္ နာမ္ခႏၶာတစ္ပါးအားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔သည္ က်န္နာမ္ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟ ဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ခႏၶာ ၀တၳဳႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ မွီရာဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀တၳဳ ခႏၶာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

 

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ အာေပါ ဟူေသာ မဟာဘုတ္ေလးပါးတြင္ တစ္ပါးေသာ မဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဗာဟိရံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျပင္ပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒိြႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာဟာရသမု႒ာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒိြႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒိြႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

ဥတုသမု႒ာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒိြႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အသညသတၱာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

အသညသတ္ ျဗဟၼာဘံု၌ရွိသည့္ ျဗဟၼာႀကီးတို႔၏ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒိြႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မဟာဘူတာ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတ ပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။                                     

 

ကုသေလာ အဗ်ာကေတာ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။(ကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ)

ကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားသည္လည္းေကာင္း အဗ်ာကတတရားအား သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာ ခႏၶာ မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ အဗ်ာကေတာ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ)

အကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားသည္လည္းေကာင္း အဗ်ာကတတရားအား သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

အကုသလာ ခႏၶာ မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

 

၆ – သဟဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ unicode

 

 

၄၁၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသိုလ်ဖြစ်သော နာမ်ခန္ဓာတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း သဟဇာတ ပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါး သောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် စိတ် ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

(အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၃)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာတကတရားအားလည်းကောင်း သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါး သောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝိပါကာဗျာကတော ကိရိယာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပါက်အဗျာကတ၊ ကိရိယာအဗျာကတဖြစ်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောခန္ဓာသည် ကျန်နာမ်ခန္ဓာ သုံးပါးတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဋိသန္ဓေနေသောအခိုက် ဝိပါက်အဗျာကတ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးသည် နာမ်ခန္ဓာ သုံးပါးတို့ အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာသုံးပါးတို့သည် နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးအားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးတို့သည် ကျန်နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးတို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟ ဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ခန္ဓာ ဝတ္ထုဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် မှီရာဟဒယဝတ္ထုရုပ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထု ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပထဝီ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာပေါ ဟူသော မဟာဘုတ်လေးပါးတွင် တစ်ပါးသော မဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသော မဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဗာဟိရံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပြင်ပသန္တာန်၌ဖြစ်သော တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ဥပါဒါရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာဟာရသမုဋ္ဌာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သော တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ဥပါဒါရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ဥပါဒါရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဥတုသမုဋ္ဌာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဥတုကြောင့်ဖြစ်သည့် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ဥပါဒါရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အသညသတ္တာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

အသညသတ် ဗြဟ္မာဘုံ၌ရှိသည့် ဗြဟ္မာကြီးတို့၏ တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသော မဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း သဟဇာတ ပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

ကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားသည်လည်းကောင်း အဗျာကတတရားအား သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် လည်းကောင်း၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားသည်လည်းကောင်း အဗျာကတတရားအား သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် လည်းကောင်း၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား သဟဇာတ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

Loading

By admin