ဆရာေတာ့္ဆြမ္းဒါယကာမ်ား၏ သားသီးမ်ား ရန္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းေရွ႕သို႕ ရံခါကြၽဲစီးၿပီး လာၾကပါသည္။

Loading

By admin