ဆရာေတာ့္ဆြမ္းဒါယကာမ်ား၏ သားသီးမ်ား ရန္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းေရွ႕သို႕ ရံခါကြၽဲစီးၿပီး လာၾကပါသည္။

 239 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *