ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၉ – ဥပနိႆယပစၥေယာ Upanissaya Paccayo (Strong Dependence condition)

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *