ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition)

 136 total views,  2 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.