ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition)

Loading

By admin