ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၆-သဟဇာတပစၥေယာ Sahajāta Paccayo (Presence condition)

Loading

By admin