ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၆-သဟဇာတပစၥေယာ Sahajāta Paccayo (Presence condition)

 232 total views,  1 views today

By admin