ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၂- အာရမၼဏပစၥေယာ Arammanha Paccayo (Object support condition)

 

 

 

 

 

 

Loading

By admin