ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၂ – အာေသ၀နပစၥေယာ Āsevana Paccayo (Repetative condition)

Loading

By admin