ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၂ – အာေသ၀နပစၥေယာ Āsevana Paccayo (Repetative condition)

 210 total views,  1 views today

By admin