ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၁ – ပစၧာဇာတပစၥေယာ Pacchājāta Paccayo (Postnascence condition)

Loading

By admin