ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၁ – ပစၧာဇာတပစၥေယာ Pacchājāta Paccayo (Postnascence condition)

 119 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.