၃-အဓိပတိပစၥေယာ  (zawgyi)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား

၄၁၃။   ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာရမၼဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ

၁။       အဓိပတိပစၥည္းသည္ အာ႐ံုအားျဖင့္လြန္ကဲေသာ အစိုးရျခင္းဟူေသာ အာရမၼဏာဓိပတိႏွင့္

၂။       အတူတကြ ျဖစ္၍ လြန္ကဲေသာအစိုးရျခင္းဟူေသာ သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။

 

အာရမၼဏာဓိပတိ

ထိုႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အာ႐ံုအားျဖင့္ လြန္ကဲစြာ အစိုးရသည့္ အာရမၼဏာဓိပတိဟူသည္ –

 

ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။

အလွဴဒါနေပး၍၊ ငါးပါးသီလေဆာက္တည္၍၊ ရွစ္ပါးေသာဥပုသ္သီလကို ေဆာက္တည္၍၊ ထိုထိုျပဳျပဳ သမွ်ေသာ ကာမာ၀စရကုသိုလ္တို႔ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္အာ႐ုံျပဳ၍ ဆင္ျခင္၏။ ေရွးကျပဳလုပ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ ကာမာ၀စရကုသိုလ္တရားအေပါင္းကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ ဆင္ျခင္၏။

 

စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။

စ်ာန္၀င္စားၿပီးေနာက္ စ်ာန္မွထေျမာက္၍ ၀င္စားၿပီးေသာ စ်ာန္ကို ဆင္ျခင္၏။

 

( က )  Adhipati means predominance. There are two kinds of Adhipati.Arammanadhipati and Sahajatadhipati. Arammana-dhipati is very charming object. This object can charm our mind to it        Sahajatadhipati is compared to a unversal king because that king is the king of all the world. He is the one who is predominant in all of the world. As Sahajatadhipati is compared to a universal king and also we may compare it to a president in this country. The president has the sole power, so Adhipati is like the president.They are predominant desire, predominant effort, predominant mind and predominant investigation.

အာရမၼဏာဓိပတိ

          အာရမၼဏာဓိပတိသည္ အာ႐ံုအႀကီးအမွဴးျဖစ္ၿပီး သဟဇာတာဓိပတိသည္ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္ နာမ္တရား အႀကီးအမွဴးျဖစ္သည္။

 

ေသကၡာ ေဂါၾတဘုံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ၊

က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ဟူေသာ အရိယာ ေသကၡာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၏ေရွ႕ ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကို လႊမ္းမိုးဖ်က္စီးတတ္သည့္ ေဂါၾတဘူကို အေလးအျမတ္      ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾက၏။

 

 ေ၀ါဒါနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။

သကဒါဂါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၏ ေရွ႕ကိေလသာမွ ျဖဴစင္ျခင္း ေ၀ါဒါန္ကို ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၾက၏။

 

ေသကၡာ မဂၢါ ၀ု႒ဟိတြာ မဂၢံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။

က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာအရိယာ ေသကၡာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ေသာတာပတၱိမဂ္၊ သကဒါဂါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္မွ ထေျမာက္၍၊ မိမိဆိုင္ရာဆိုင္ရာမဂ္ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ ဆင္ျခင္ကုန္၏။

 

သဟဇာတာဓိပတိ

အတူတကြျဖစ္၍ လြန္ကဲစြာ အစိုးရသည့္ သဟဇာတာဓိပတိဟူသည္ –

 

ကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ အဓိပတိက မိမိႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနကၡႏၶာ၊ သညကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

(ခ-၁) အာရမၼဏာဓိပတိသည္ အာ႐ံုအႀကီးအမွဴးျဖစ္ၿပီး သဟဇာတာဓိပတိသည္ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္ နာမ္တရား အႀကီးအမွဴးျဖစ္သည္။

(ခ-၂)   အဓိပတိမွာ အႀကီးအမွဴးဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး၊ ဣႁႏၵိယမွာ အစိုးရသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ အနက္ဓိပၸါယ္ တူသေယာင္ေယာင္ ထင္ရသည္။ ဤေနရာတြင္ မတူညီေၾကာင္းကို ဥပမာျဖင့္ ျပဆိုလွ်င္ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္မင္းမ်ား၏ အစိုးရျခင္းက ဣႁႏၵိယပစၥည္း ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အတူမရွိ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ စၾကာမင္းတို႔၏အုပ္စိုးမႈကိုမူ အဓိပတိပစၥည္း ယူသင့္ေၾကာင္း ဆရာျမတ္တို႔က ညႊန္းေတာ္မူပါသည္။

(ခ-၃)   အာရမၼဏာဓိပတိဟူသည္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးကို အာ႐ံုျပဳရာတြင္ သာမညအာ႐ံုျပဳျခင္းႏွင့္ ဂ႐ံုကတြာ အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္အာ႐ံုျပဳျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။

(ခ-၄)   ပမာအားျဖင့္ ျမင္လိုက္မိသည့္ အာ႐ံုတစ္ခုခု၊ ၾကားလိုက္မိေသာ အာ႐ံုတစ္ခုခုက ‘မ်က္စိထဲက မထြက္ ေတာ့ဘူး’ ‘နားထဲကမထြက္ေတာ့ဘူး’ဟူရာ၌ အာရမၼဏာဓိပတိထိုက္သည္။ ဣ႒ာ႐ံု၌လည္းတူတူ၊ အနိ႒ာ႐ံု ၌လည္း တူတူပင္ျဖစ္၏။

(ခ-၅)   နိဗၺာန္သည္ သာမညအာ႐ံုမဟုတ္သျဖင့္ အာရမၼဏာဓိပတိထိုက္၏။ အေၾကာင္းမွာ နိဗၺာန္ကို တစ္ႀကိမ္ အာ႐ံုျပဳဖူးသူအဖို႔ စိတ္ထဲစဲြၿမဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

၄၁၄။   ကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ အကု-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

အာရမၼဏာဓိပတိ

အာ႐ံုအားျဖင့္ လြန္ကဲစြာျဖစ္၍ အစိုးရသည့္ အာရမၼဏာအဓိပတိဟူသည္ –

 

ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊

အလွဴဒါနေပး၍ ငါးပါးသီလႏွင့္ ရွစ္ပါးေသာဥပုသ္သီလတို႔ပါ၀င္ေသာ ကာမာ၀စရကုသိုလ္ တရားတို႔ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ ထိုထိုျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ကို အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္ ၾကည္ႏူး၏၊ ထို သာယာ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္ ၾကည္ႏူးမႈကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈရာဂ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ အယူလြဲမွားမႈဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

ေရွး၌ ေကာင္းစြာ ေလ့က်က္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးကုန္ေသာ ထိုထိုဒါန၊ သီလႏွင့္ ရွစ္ပါးေသာဥပုသ္သီလ ဟူေသာ ကာမာ၀စရ ကုသိုလ္တို႔ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ အႆာေဒတိ သာယာ ျမတ္ႏိုး၏၊  အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္ ၾကည္ႏူး၏၊ ထိုသာယာ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္ ၾကည္ႏူးမႈကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈရာဂ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ အယူလြဲမွားမႈဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

 

စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

ေလာကီ ကုသိုလ္စ်ာန္၀င္စားျခင္းမွထ၍ ယင္းစ်ာန္ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ံုျပဳ၍ အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္၏၊  ထို ႏွစ္သက္ သာယာ ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ကို အေလးအျမတ္ ဂ႐ုတစိုက္ အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈရာဂ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ အယူလြဲမွားမႈဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊

 

၃-အဓိပတိပစ္စယော ( Pyidaungsu – Unicode)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား

၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ

၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည် အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲသော အစိုးရခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်

၂။ အတူတကွ ဖြစ်၍ လွန်ကဲသောအစိုးရခြင်းဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။

အာရမ္မဏာဓိပတိ

ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် အာရမ္မဏာဓိပတိဟူသည် –

ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။

အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍၊ ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလကို ဆောက်တည်၍၊ ထိုထိုပြုပြု သမျှသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ ရှေးကပြုလုပ် လေ့ကျင့်ခဲ့သော ကာမာဝစရကုသိုလ်တရားအပေါင်းကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။

ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။

ဈာန်ဝင်စားပြီးနောက် ဈာန်မှထမြောက်၍ ဝင်စားပြီးသော ဈာန်ကို ဆင်ခြင်၏။

( က ) Adhipati means predominance. There are two kinds of Adhipati.Arammanadhipati and Sahajatadhipati. Arammana-dhipati is very charming object. This object can charm our mind to it Sahajatadhipati is compared to a unversal king because that king is the king of all the world. He is the one who is predominant in all of the world. As Sahajatadhipati is compared to a universal king and also we may compare it to a president in this country. The president has the sole power, so Adhipati is like the president.They are predominant desire, predominant effort, predominant mind and predominant investigation.

အာရမ္မဏာဓိပတိ

အာရမ္မဏာဓိပတိသည် အာရုံအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး သဟဇာတာဓိပတိသည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန် နာမ်တရား အကြီးအမှူးဖြစ်သည်။

သေက္ခာ ဂေါတြဘုံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊

ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာ သေက္ခာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သောတာပတ္တိမဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်စီးတတ်သည့် ဂေါတြဘူကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြ၏။

ဝေါဒါနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။

သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၏ ရှေ့ကိလေသာမှ ဖြူစင်ခြင်း ဝေါဒါန်ကို ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြ၏။

သေက္ခာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။

ကျင့်ဆဲဖြစ်သောအရိယာ သေက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်မှ ထမြောက်၍၊ မိမိဆိုင်ရာဆိုင်ရာမဂ်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်ကုန်၏။

သဟဇာတာဓိပတိ

အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် သဟဇာတာဓိပတိဟူသည် –

ကုသလာဓိပတိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိက မိမိနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲဖြစ်သော ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ သညက္ခန္ဓာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

(ခ-၁) အာရမ္မဏာဓိပတိသည် အာရုံအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး သဟဇာတာဓိပတိသည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန် နာမ်တရား အကြီးအမှူးဖြစ်သည်။

(ခ-၂) အဓိပတိမှာ အကြီးအမှူးဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ ဣန္ဒြိယမှာ အစိုးရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့် အနက်ဓိပ္ပါယ် တူသယောင်ယောင် ထင်ရသည်။ ဤနေရာတွင် မတူညီကြောင်းကို ဥပမာဖြင့် ပြဆိုလျှင် ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်မင်းများ၏ အစိုးရခြင်းက ဣန္ဒြိယပစ္စည်း ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အတူမရှိ ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် စကြာမင်းတို့၏အုပ်စိုးမှုကိုမူ အဓိပတိပစ္စည်း ယူသင့်ကြောင်း ဆရာမြတ်တို့က ညွှန်းတော်မူပါသည်။

(ခ-၃) အာရမ္မဏာဓိပတိဟူသည် အာရုံခြောက်ပါးကို အာရုံပြုရာတွင် သာမညအာရုံပြုခြင်းနှင့် ဂရုံကတွာ အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြုခြင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။

(ခ-၄) ပမာအားဖြင့် မြင်လိုက်မိသည့် အာရုံတစ်ခုခု၊ ကြားလိုက်မိသော အာရုံတစ်ခုခုက ‘မျက်စိထဲက မထွက် တော့ဘူး’ ‘နားထဲကမထွက်တော့ဘူး’ဟူရာ၌ အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်သည်။ ဣဋ္ဌာရုံ၌လည်းတူတူ၊ အနိဋ္ဌာရုံ ၌လည်း တူတူပင်ဖြစ်၏။

(ခ-၅) နိဗ္ဗာန်သည် သာမညအာရုံမဟုတ်သဖြင့် အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်၏။ အကြောင်းမှာ နိဗ္ဗာန်ကို တစ်ကြိမ် အာရုံပြုဖူးသူအဖို့ စိတ်ထဲစွဲမြဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

 

၄၁၄။ ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ အကု-၂)
ကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာရမ္မဏာဓိပတိ
အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာဖြစ်၍ အစိုးရသည့် အာရမ္မဏာအဓိပတိဟူသည် –

ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊

အလှူဒါနပေး၍ ငါးပါးသီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလတို့ပါဝင်သော ကာမာဝစရကုသိုလ် တရားတို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ထိုထိုပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
ရှေး၌ ကောင်းစွာ လေ့ကျက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုန်သော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလ ဟူသော ကာမာဝစရ ကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိ သာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထိုသာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
လောကီ ကုသိုလ်ဈာန်ဝင်စားခြင်းမှထ၍ ယင်းဈာန်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထို နှစ်သက် သာယာ မြတ်နိုးသော စိတ်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊

 3 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *