၉ – ဥပနိႆယပစၥေယာ ပဥႇာဝါရပါဠိ

 

၄၂၃။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု – ၁)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

 

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊

ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊

ေသကၡာ ေဂါၾတဘုံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ၊

ေ၀ါဒါနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ၊

ေသကၡာ မဂၢါ ၀ု႒ဟိတြာ မဂၢံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။

         

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အႏုေလာမံ ေ၀ါဒါနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဂါၾတဘု မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ါဒါနံ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

ပကတူပနိႆေယာ

သဒၶံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

         

သီလံဥပနိႆယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ ပညံဥပနိႆယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဓိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

         

သဒၶါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာေဂါ။ ပညာ။ သဒၶါယ။ သီလႆ။ သုတႆ။ စာဂႆ။ ပညာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဌမႆ စ်ာနႆ ပရိကမၼံ ပဌမႆစ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဒုတိယႆ စ်ာနႆ ပရိကမၼံ ဒုတိယႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

တတိယႆ စ်ာနႆ ပရိကမၼံ တတိယႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတုတၳႆ စ်ာနႆ ပရိကမၼံ စတုတၳႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အာကာသာနဥၥာယတနႆ ပရိကမၼံ အာကာသာနဥၥာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

၀ိညာဏဥၥာယတနႆ ပရိကမၼံ ၀ိညာဏဥၥာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အာကိဥၥညာယတနႆ ပရိကမၼံ အာကိဥၥညာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေန၀သညာနာသညာယတနႆ ပရိကမၼံ ေန၀သညာနာသညာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဌမံ စ်ာနံ ဒုတိယႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဒုတိယံ စ်ာနံ တတိယႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တတိယံ စ်ာနံ စတုတၳႆ စ်ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတုတၳံစ်ာနံ အာကာသာ နဥၥာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အာကာသာနဥၥာယတနံ ၀ိညာဏဥၥာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀ိညာဏဥၥာယတနံ အာကိဥၥညာယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာကိဥၥညာယတနံ ေန၀သညာနာသညာ-ယတနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ဒိဗၺႆစကၡဳႆ ပရိကမၼံ ဒိဗၺႆ စကၡဳႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဒိဗၺာယေသာတဓာတုယာ ပရိကမၼံ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဣဒၶိ၀ိဓဉာဏႆ ပရိကမၼံ ဣဒၶိ၀ိဓဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေစေတာပရိယဉာဏႆ ပရိကမၼံ ေစေတာပရိယဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏႆ ပရိကမၼံ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏႆ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယထာကမၼဴပဂိဉာဏႆ ပရိကမၼံ ယထာကမၼဴပဂိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အနာဂတံသိဉာဏႆ ပရိကမၼံ အနာဂတံသိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဒိဗၺစကၡဳ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဒိဗၺေသာတဓာတု ဣဒၶိ၀ိဓိဉာဏႆ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဣဒၶိ၀ိဓိဉာဏံ ေစေတာပရိယိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေစေတာပရိယိဉာဏံ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုေဗၺနိ၀ါသာ ႏုႆတိိဉာဏံ ယထာကမၼဴပဂိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယထာကမၼဴပဂိဉာဏံ အနာဂတံသိဉာဏႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ပဌမႆ မဂၢႆ ပရိကမၼံ ပဌမႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဒုတိယႆ မဂၢႆ ပရိကမၼံ ဒုတိယႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

တတိယႆ မဂၢႆ ပရိကမၼံ တတိယႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတုတၳႆ မဂၢႆ ပရိကမၼံ စတုတၳႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ပဌေမာ မေဂၢါ ဒုတိယႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဒုတိေယာ မေဂၢါ တတိယႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ တတိေယာ မေဂၢါ စတုတၳႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ေသကၡာ မဂၢံ ဥပနိႆာယ အႏုပၸႏၷံ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒႏၲိ၊ ဥပၸႏၷံ သမာပဇၨႏၲိ၊ သခၤါေရ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။

မေဂၢါ ေသကၡာနံ အတၳပၸဋိသမၻိဒါယ၊ ဓမၼပၸဋိသမၻိဒါယ၊ နိ႐ုတၱိပၸဋိသမၻိဒါယ၊ ပဋိဘာနပၸဋိသမၻိဒါယ၊ ဌာနာဌာန ေကာသလႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ အကု-၂)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

 

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိယ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

ပကတူပနိႆေယာ

သဒၶံ ဥပနိႆာယ မာနံ ဇေပၸတိ၊ ဒိ႒ႎ ဂဏွာတိ။

သီလံ။ ပ။ သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ပညံ ဥပနိႆာယ မာနံ ဇေပၸတိ။ ဒိ႒ႎ ဂဏွာတိ။

သဒၶါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာေဂါ။ ပညာ။ ရာဂႆ။ ေဒါသႆ။ ေမာဟႆ။ မာနႆ။ ဒိ႒ိယာ။ ပတၳနာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ – ၃)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

         

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

အရဟာ မဂၢါ ၀ု႒ဟိတြာ မဂၢံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။

         

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

ကုသလံ ၀ု႒ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေဂၢါ ဖလႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အႏုေလာမံ ေသကၡာယ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

ပကတူပနိႆေယာ

သဒၶံ ဥပနိႆာယ အတၱာနံ အာတာေပတိ ပရိတာေပတိ၊ ပရိယိ႒ိမူလကံ ဒုကၡံ ပစၥႏုေဘာတိ။

သီလံ။ပ ။ သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ ပညံ ဥပနိႆာယ အတၱာနံ အာတာေပတိ ပရိတာေပတိ၊ ပရိယိ႒ိမူလကံ ဒုကၡံ ပစၥႏုေဘာတိ။

သဒၶါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာေဂါ။ ပညာ ကာယိကႆ သုခႆ။ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ။ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလံ ကမၼံ ၀ိပါကႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရဟာ မဂၢံ ဥပနိႆာယ အႏုပၸႏၷံ ကိရိယသမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ၊ ဥပၸႏၷံ သမာပဇၨတိ၊ သခၤါေရ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။

မေဂၢါ အရဟေတာ အတၳပၸဋိသမၻိဒါယ၊ ဓမၼပၸဋိသမၻိဒါယ၊ နိ႐ုတၱိပၸဋိသမၻိဒါယ၊ ပဋိဘာနပၸဋိ သမၻိဒါယ၊ ဌာနာဌာနေကာသလႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေဂၢါ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

         

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

ရာဂံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိယ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

ဒိ႒ႎ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

 

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ပကတူပနိႆေယာ

ရာဂံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိ၊ အဒိႏၷံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖ႐ုသံ ဘဏတိ၊ သမၹံ ပလပတိ၊ သႏၶႎ  ဆိႏၵတိ၊ နိေလာပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကေရာတိ၊ ပရိပေႏၴ တိ႒တိ၊ ပရဒါရံ ဂစၦတိ၊ ဂါမဃာတံ ကေရာတိ၊ နိဂမဃာတံ ကေရာတိ၊ မာတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ ပိတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ အရဟႏၲံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ ဒုေ႒န စိေတၱန တထာဂတႆ ေလာဟိတံ ဥပၸါေေဒတိ၊ သံဃံ ဘိႏၵတိ။

 

ေမာဟံ ဥပနိႆာယ။ ပ။ မာနံ ဥပနိႆာယ။ ပ။ ဒိ႒ႎ  ဥပနိႆာယ။ ပ။ ပတၳနံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိ။ ပ။ သံဃံ ဘိႏၵတိ။

 

ရာေဂါ။ ေဒါေသာ။ ေမာေဟာ။ မာေနာ။ ဒိ႒ိ။ ပတၳနာ။ ရာဂႆ။ ေဒါသႆ။ ေမာဟႆ။ မာနႆ။ ဒိ႒ိယာ။ ပတၳနာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပါဏာတိပါေတာ ပါဏာတိပါတႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပါဏာတိပါေတာ အဒိႏၷာဒါနႆ။ ပ။ ကာေမသု မိစၦာစာရႆ။ ပ။ မုသာ၀ါဒႆ။ ပ။ ပိသုဏာယ ၀ါစာယ။ ပ။ ဖ႐ုသာယ ၀ါစာယ။ ပ။ သမၹပၸလာပႆ။ ပ။ အဘိဇၥ်ာယ။ ပ။ ဗ်ာပါဒႆ။ ပ။ မိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

အဒိႏၷာဒါနံ အဒိႏၷာဒါနႆ။ ကာေမသုမိစၦာစာရႆ။ မုသာ၀ါဒႆ။ (သံခိတၱံ) မိစၦာဒိ႒ိယာ… ပါဏာတိပါတႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (စကၠံ ဗႏၶိတဗၺံ။) ကာေမသုမိစၦာစာေရာ။ ပ။ မုသာ၀ါေဒါ။ ပ။ ပိသုဏ၀ါစာ။ ပ။ ဖ႐ုသ၀ါစာ။ ပ။ သမၹပၸလာေပါ။ ပ။ အဘိဇၥ်ာ။ ပ။ဗ်ာပါေဒါ။ ပ။ မိစၦာဒိ႒ိ မိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မိစၦာဒိ႒ိ ပါဏာတိပါတႆ၊ အဒိႏၷာဒါနႆ၊ ကာေမသုမိစၦာစာရႆ၊ မုသာ၀ါဒႆ၊ ပိသုဏာယ ၀ါစာယ ဖ႐ုသာယ ၀ါစာယ၊ သမၹပၸလာပႆ အဘိဇၥ်ာယ၊ ဗ်ာပါဒႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

မာတုဃာတိကမၼံ မာတုဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မာတုဃာတိကမၼံ ပိတုဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မာတုဃာတိကမၼံ အရဟႏၲဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မာတုဃာတိကမၼံ ႐ုဟိ႐ုပၸါဒကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မာတုဃာတိကမၼံ သံဃေဘဒကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

မာတုဃာတိကမၼံ နိယတမိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပိတုဃာတိကမၼံ ပိတုဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပိတုဃာတိကမၼံ အရဟႏၲဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပိတုဃာတိကမၼံ ႐ုဟိ႐ုပၸါဒကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပိတုဃာတိကမၼံ သံဃေဘဒကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပိတုဃာတိကမၼံ နိယတမိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 ပိတုဃာတိကမၼံ မာတုဃာတိကမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ကု-၂)

 

ပကတူပနိႆေယာ

ရာဂံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊  ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ။ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ။ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

ေဒါသံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊  ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ။ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ။ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။ ေမာဟံ။ ပ။ မာနံ။ ပ။ ဒိ႒ႎ။ ပ။ ပတၳနံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ ဒါနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ  ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎဥပၸါေဒတိ။

 

ရာေဂါ။ ေဒါေသာ။ ေမာေဟာ။ မာေနာ။ ဒိ႒ိ။ ပတၳနာ။ သဒၶါယ။ သီလႆ။ သုတႆ။ စာဂႆ။ ပညာယ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပါဏံ ဟႏ႖ါ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

အဒိႏၷံ အာဒိယိတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

မုသာ ဘဏိတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

ပိသုဏံ ဘဏိတြာ။ ပ။ ဖ႐ုသံ ဘဏိတြာ။ ပ။ သမၹံ ပလပိတြာ။ ပ။ သႏၶႎ ဆိႏၵိတြာ။ ပ။ နိေလ’ာပံ ဟရိတြာ။ ပ။ ဧကာဂါရိကံ ကရိတြာ။ ပ။ ပရိပေႏၴ ဌတြာ။ ပ။ ပရ’ါရံ ဂႏ႖ါ။ ပ။ ဂါမဃာတံ ကရိတြာ။ ပ။ နိဂမဃာတံ ကရိတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ။ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

မာတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ။

ပိတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ။

အရဟႏၲံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ။

ဒုေ႒န စိေတၱန တထာဂတႆ ေလာဟိတံ ဥပၸါေဒတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ။

သံဃံ ဘိႏၵိတြာ တႆ ပဋိဃာတတၳာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ။

         

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ – ၃)

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

         

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

အကုသလံ ၀ု႒ာနႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ

         

ပကတူပနိႆေယာ

ရာဂံ ဥပနိႆာယ အတၱာနံ အာတာေပတိ ပရိတာေပတိ၊ ပရိယိ႒ိမူလကံ ဒုကၡံ ပစၥႏုေဘာတိ။

ေဒါသံ။ ပ။ ေမာဟံ။ ပ။ မာနံ။ ပ။ ဒိ႒ႎ။ ပ။ ပတၳနံ ဥပနိႆာယ အတၱာနံ အာတာေပတိ ပရိတာေပတိ၊ ပရိယိ႒ိမူလကံ ဒုကၡံ ပစၥႏုေဘာတိ။

ရာေဂါ၊ ေဒါေသာ၊ ေမာေဟာ၊ မာေနာ၊ ဒိ႒ိ၊ ပတၳနာ ကာယိကႆ သုခႆ၊ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ၊ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသလံ ကမၼံ ၀ိပါကႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ – ၁)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

         

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

အရဟာ ဖလံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ နိဗၺာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ နိဗၺာနံ ဖလႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

ပုရိမာ ပုရိမာ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ၊ ကိရိယာဗ်ာကတာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဘ၀ဂႍ အာ၀ဇၨနာယ။

ကိရိယံ ၀ု႒ာနႆ။

အရဟေတာ အႏုေလာမံ ဖလသမာပတၱိယာ။

နိေရာဓာ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

         

ပကတူပနိႆေယာ

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကႆ သုခႆ၊ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ၊ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယိကံ ဒုကၡံ ကာယိကႆ သုခႆယ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ၊ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယ-ပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

ဥတု ကာယိကႆ သုခႆယ ကာယိကႆ ဒုကၡႆယ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဘာဇနံ ကာယိကႆ သုခႆ၊ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ၊ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသနာသနံ ကာယိကႆ သုခႆ၊ ကာယိကႆ ဒုကၡႆယ ဖလသမာ ပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုကၡံ ဥတုေဘာဇနံ ေသနာသနံ ကာယိကႆ သုခႆယ ကာယိကႆ ဒုကၡႆ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဖလသမာပတၱိ ကာယိကႆ သုခႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရဟာ ကာယိကံ သုခံ ဥပနိႆာယ အႏုပၸႏၷံ ကိရိယသမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ၊ ဥပၸႏၷံ သမာပဇၨတိ၊ သခၤါေရ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။

 

ကာယိကံ ဒုကၡံ၊ ဥတုံ၊ ေဘာဇနံ ေသနာသနံ ဥပနိႆာယ အႏုပၸႏၷံ ကိရိယ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ၊ ဥပၸႏၷံ သမာပဇၨတိ၊ သခၤါေရ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ကု – ၂)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

 

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

ေသကၡာ ဖလံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ၊ နိဗၺာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။ နိဗၺာနံ ေဂါၾတဘုႆ ေ၀ါဒါနႆ မဂၢႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

အာ၀ဇၨနာ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ပကတူပနိႆေယာ

ကာယိကံ သုခံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

ကာယိကံ ဒုကၡံ ဥတုံ ေဘာဇနံ ေသနာသနံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။

 

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုကၡံ ဥတု ေဘာဇနံ ေသနာသနံ သဒၶါယ သီလႆ သုတႆ စာဂႆ ပညာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အာရမၼဏူပနိႆေယာ၊ အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ၊ ပကတူပနိႆေယာ။

 

အာရမၼဏူပနိႆေယာ

စကၡဳံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

 

ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။  ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ။ ပ။ ၀ိပါကာဗ်ာကေတ ကိရိယာဗ်ာကေတ ခေႏၶ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိယ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

 

အနႏၲ႐ူပနိႆေယာ

အာ၀ဇၨနာ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

ပကတူပနိႆေယာ

ကာယိကံ သုခံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိ အဒိႏၷံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖ႐ုသံ ဘဏတိ၊ သမၹံ ပလပတိ၊ သႏၶႎ ဆိႏၵတိ၊  နိေလ’ာပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကေရာတိ၊ ပရိပေႏၴ တိ႒တိ၊ ပရဒါရံ ဂစၦတိ၊ ဂါမဃာတံ ကေရာတိ၊ နိဂမဃာတံ ကေရာတိ၊ မာတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာ ေပတိ၊ ပိတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ အရဟႏၲံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ ဒုေ႒န စိေတၱန တထာဂတႆ ေလာဟိတံ ဥပၸါေဒတိ၊ သံဃံ ဘိႏၵတိ။

 

ကာယိကံ ဒုကၡံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိယ အဒိႏၷံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖ႐ုသံ ဘဏတိ၊ သမၹံ ပလပတိ၊ သႏၶႎ ဆိႏၵတိ၊ နိေလ’ာပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကေရာတိ၊ ပရိပေႏၴ တိ႒တိ၊ ပရဒါရံ ဂစၦတိ၊ ဂါမဃာတံ ကေရာတိ၊ နိဂမဃာတံ ကေရာတိ၊ မာတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာ ေပတိ၊ ပိတရံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ အရဟႏၲံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတိ၊ ဒုေ႒န စိေတၱန တထာဂတႆ ေလာဟိတံ ဥပၸါေဒတိ၊ သံဃံ ဘိႏၵတိ။

 

ဥတုံ။ ပ။ ေဘာဇန။ ပ။ ေသနာသနံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိ(သံခိတၱံ။) သံဃံ ဘိႏၵတိ။ ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုကၡံ ဥတု ေဘာဇနံ ေသနာသနံ ရာဂႆ ေဒါသႆ ေမာဟႆ မာနႆ ဒိ႒ိယာ၊ ပတၳနာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

 

၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ  Pyidaungsu-unicode

၄၂၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု – ၁)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊

ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊

သေက္ခာ ဂေါတြဘုံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊

ဝေါဒါနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊

သေက္ခာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။

အနန္တရူပနိဿယော

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနုလောမံ ဂေါတြဘုဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနုလောမံ ဝေါဒါနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဂေါတြဘု မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေါဒါနံ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

သဒ္ဓံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

သီလံဥပနိဿယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ ပညံဥပနိဿယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဓိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

သဒ္ဓါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာဂေါ။ ပညာ။ သဒ္ဓါယ။ သီလဿ။ သုတဿ။ စာဂဿ။ ပညာယ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဌမဿ ဈာနဿ ပရိကမ္မံ ပဌမဿဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒုတိယဿ ဈာနဿ ပရိကမ္မံ ဒုတိယဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

တတိယဿ ဈာနဿ ပရိကမ္မံ တတိယဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စတုတ္ထဿ ဈာနဿ ပရိကမ္မံ စတုတ္ထဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အာကာသာနဉ္စာယတနဿ ပရိကမ္မံ အာကာသာနဉ္စာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိညာဏဉ္စာယတနဿ ပရိကမ္မံ ဝိညာဏဉ္စာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အာကိဉ္စညာယတနဿ ပရိကမ္မံ အာကိဉ္စညာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နေဝသညာနာသညာယတနဿ ပရိကမ္မံ နေဝသညာနာသညာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဌမံ ဈာနံ ဒုတိယဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒုတိယံ ဈာနံ တတိယဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တတိယံ ဈာနံ စတုတ္ထဿ ဈာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ စတုတ္ထံဈာနံ အာကာသာ နဉ္စာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အာကာသာနဉ္စာယတနံ ဝိညာဏဉ္စာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝိညာဏဉ္စာယတနံ အာကိဉ္စညာယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာကိဉ္စညာယတနံ နေဝသညာနာသညာ-ယတနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒိဗ္ဗဿစက္ခုဿ ပရိကမ္မံ ဒိဗ္ဗဿ စက္ခုဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒိဗ္ဗာယသောတဓာတုယာ ပရိကမ္မံ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဣဒ္ဓိဝိဓဉာဏဿ ပရိကမ္မံ ဣဒ္ဓိဝိဓဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စေတောပရိယဉာဏဿ ပရိကမ္မံ စေတောပရိယဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏဿ ပရိကမ္မံ ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏဿ ဥပနိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ယထာကမ္မူပဂိဉာဏဿ ပရိကမ္မံ ယထာကမ္မူပဂိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနာဂတံသိဉာဏဿ ပရိကမ္မံ အနာဂတံသိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒိဗ္ဗစက္ခု ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒိဗ္ဗသောတဓာတု ဣဒ္ဓိဝိဓိဉာဏဿ ဥပနိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဣဒ္ဓိဝိဓိဉာဏံ စေတောပရိယိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စေတောပရိယိဉာဏံ ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပုဗ္ဗေနိဝါသာ နုဿတိဉာဏံ ယထာကမ္မူပဂိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ယထာကမ္မူပဂိဉာဏံ အနာဂတံသိဉာဏဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဌမဿ မဂ္ဂဿ ပရိကမ္မံ ပဌမဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒုတိယဿ မဂ္ဂဿ ပရိကမ္မံ ဒုတိယဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

တတိယဿ မဂ္ဂဿ ပရိကမ္မံ တတိယဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

စတုတ္ထဿ မဂ္ဂဿ ပရိကမ္မံ စတုတ္ထဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဌမော မဂ္ဂေါ ဒုတိယဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒုတိယော မဂ္ဂေါ တတိယဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တတိယော မဂ္ဂေါ စတုတ္ထဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သေက္ခာ မဂ္ဂံ ဥပနိဿာယ အနုပ္ပန္နံ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေန္တိ၊ ဥပ္ပန္နံ သမာပဇ္ဇန္တိ၊ သင်္ခါရေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။

မဂ္ဂေါ သေက္ခာနံ အတ္ထပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ ဓမ္မပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ နိရုတ္တိပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ ပဋိဘာနပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ ဌာနာဌာန ကောသလဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

 

ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ အကု-၂)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိယ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ပကတူပနိဿယော

သဒ္ဓံ ဥပနိဿာယ မာနံ ဇပ္ပေတိ၊ ဒိဋ္ဌိံ ဂဏှာတိ။

သီလံ။ ပ။ သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ပညံ ဥပနိဿာယ မာနံ ဇပ္ပေတိ။ ဒိဋ္ဌိံ ဂဏှာတိ။

သဒ္ဓါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာဂေါ။ ပညာ။ ရာဂဿ။ ဒေါသဿ။ မောဟဿ။ မာနဿ။ ဒိဋ္ဌိယာ။ ပတ္ထနာယ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ – ၃)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

အရဟာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။

အနန္တရူပနိဿယော

ကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဂ္ဂေါ ဖလဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနုလောမံ သေက္ခာယ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

နိရောဓာ ဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

သဒ္ဓံ ဥပနိဿာယ အတ္တာနံ အာတာပေတိ ပရိတာပေတိ၊ ပရိယိဋ္ဌိမူလကံ ဒုက္ခံ ပစ္စနုဘောတိ။

သီလံ။ပ ။ သုတံ။ ပ။ စာဂံ။ ပ။ ပညံ ဥပနိဿာယ အတ္တာနံ အာတာပေတိ ပရိတာပေတိ၊ ပရိယိဋ္ဌိမူလကံ ဒုက္ခံ ပစ္စနုဘောတိ။

သဒ္ဓါ။ သီလံ။ သုတံ။ စာဂေါ။ ပညာ ကာယိကဿ သုခဿ။ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ။ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလံ ကမ္မံ ဝိပါကဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အရဟာ မဂ္ဂံ ဥပနိဿာယ အနုပ္ပန္နံ ကိရိယသမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဥပ္ပန္နံ သမာပဇ္ဇတိ၊ သင်္ခါရေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။

မဂ္ဂေါ အရဟတော အတ္ထပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ ဓမ္မပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ နိရုတ္တိပ္ပဋိသမ္ဘိဒါယ၊ ပဋိဘာနပ္ပဋိ သမ္ဘိဒါယ၊ ဌာနာဌာနကောသလဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဂ္ဂေါ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

 

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

ရာဂံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိယ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ဒိဋ္ဌိံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

အနန္တရူပနိဿယော

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

ရာဂံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ၊ အဒိန္နံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖရုသံ ဘဏတိ၊ သမ္ဖံ ပလပတိ၊ သန္ဓိံ ဆိန္ဒတိ၊ နိလောပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကရောတိ၊ ပရိပန္ထေ တိဋ္ဌတိ၊ ပရဒါရံ ဂစ္ဆတိ၊ ဂါမဃာတံ ကရောတိ၊ နိဂမဃာတံ ကရောတိ၊ မာတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ ပိတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ အရဟန္တံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ ဒုဋ္ဌေန စိတ္တေန တထာဂတဿ လောဟိတံ ဥပ္ပါေဒေတိ၊ သံဃံ ဘိန္ဒတိ။

မောဟံ ဥပနိဿာယ။ ပ။ မာနံ ဥပနိဿာယ။ ပ။ ဒိဋ္ဌိံ ဥပနိဿာယ။ ပ။ ပတ္ထနံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ။ ပ။ သံဃံ ဘိန္ဒတိ။

ရာဂေါ။ ဒေါသော။ မောဟော။ မာနော။ ဒိဋ္ဌိ။ ပတ္ထနာ။ ရာဂဿ။ ဒေါသဿ။ မောဟဿ။ မာနဿ။ ဒိဋ္ဌိယာ။ ပတ္ထနာယ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပါဏာတိပါတော ပါဏာတိပါတဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ပါဏာတိပါတော အဒိန္နာဒါနဿ။ ပ။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရဿ။ ပ။ မုသာဝါဒဿ။ ပ။ ပိသုဏာယ ဝါစာယ။ ပ။ ဖရုသာယ ဝါစာယ။ ပ။ သမ္ဖပ္ပလာပဿ။ ပ။ အဘိဇ္ဈာယ။ ပ။ ဗျာပါဒဿ။ ပ။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဒိန္နာဒါနံ အဒိန္နာဒါနဿ။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဿ။ မုသာဝါဒဿ။ (သံခိတ္တံ) မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ… ပါဏာတိပါတဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (စက္ကံ ဗန္ဓိတဗ္ဗံ။) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရော။ ပ။ မုသာဝါဒေါ။ ပ။ ပိသုဏဝါစာ။ ပ။ ဖရုသဝါစာ။ ပ။ သမ္ဖပ္ပလာပေါ။ ပ။ အဘိဇ္ဈာ။ ပ။ဗျာပါဒေါ။ ပ။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ပါဏာတိပါတဿ၊ အဒိန္နာဒါနဿ၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဿ၊ မုသာဝါဒဿ၊ ပိသုဏာယ ဝါစာယ ဖရုသာယ ဝါစာယ၊ သမ္ဖပ္ပလာပဿ အဘိဇ္ဈာယ၊ ဗျာပါဒဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ မာတုဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ ပိတုဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ အရဟန္တဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ ရုဟိရုပ္ပါဒကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ သံဃဘေဒကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

မာတုဃာတိကမ္မံ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ ပိတုဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ အရဟန္တဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ ရုဟိရုပ္ပါဒကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ သံဃဘေဒကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပိတုဃာတိကမ္မံ မာတုဃာတိကမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ကု-၂)

ပကတူပနိဿယော

ရာဂံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ။ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ။ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

ဒေါသံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ။ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ။ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။ မောဟံ။ ပ။ မာနံ။ ပ။ ဒိဋ္ဌိံ။ ပ။ ပတ္ထနံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဒါနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံဥပ္ပါဒေတိ။

ရာဂေါ။ ဒေါသော။ မောဟော။ မာနော။ ဒိဋ္ဌိ။ ပတ္ထနာ။ သဒ္ဓါယ။ သီလဿ။ သုတဿ။ စာဂဿ။ ပညာယ ဥပနိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပါဏံ ဟန္တွါ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

အဒိန္နံ အာဒိယိတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

မုသာ ဘဏိတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

ပိသုဏံ ဘဏိတွာ။ ပ။ ဖရုသံ ဘဏိတွာ။ ပ။ သမ္ဖံ ပလပိတွာ။ ပ။ သန္ဓိံ ဆိန္ဒိတွာ။ ပ။ နိလေ’ာပံ ဟရိတွာ။ ပ။ ဧကာဂါရိကံ ကရိတွာ။ ပ။ ပရိပန္ထေ ဌတွာ။ ပ။ ပရ’ါရံ ဂန္တွါ။ ပ။ ဂါမဃာတံ ကရိတွာ။ ပ။ နိဂမဃာတံ ကရိတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ။ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

မာတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ။

ပိတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ။

အရဟန္တံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ။

ဒုဋ္ဌေန စိတ္တေန တထာဂတဿ လောဟိတံ ဥပ္ပါဒေတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ။

သံဃံ ဘိန္ဒိတွာ တဿ ပဋိဃာတတ္ထာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ – ၃)

အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အနန္တရူပနိဿယော

အကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော

ပကတူပနိဿယော

ရာဂံ ဥပနိဿာယ အတ္တာနံ အာတာပေတိ ပရိတာပေတိ၊ ပရိယိဋ္ဌိမူလကံ ဒုက္ခံ ပစ္စနုဘောတိ။

ဒေါသံ။ ပ။ မောဟံ။ ပ။ မာနံ။ ပ။ ဒိဋ္ဌိံ။ ပ။ ပတ္ထနံ ဥပနိဿာယ အတ္တာနံ အာတာပေတိ ပရိတာပေတိ၊ ပရိယိဋ္ဌိမူလကံ ဒုက္ခံ ပစ္စနုဘောတိ။

ရာဂေါ၊ ဒေါသော၊ မောဟော၊ မာနော၊ ဒိဋ္ဌိ၊ ပတ္ထနာ ကာယိကဿ သုခဿ၊ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ၊ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသလံ ကမ္မံ ဝိပါကဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

 

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ – ၁)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

အရဟာ ဖလံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ နိဗ္ဗာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ နိဗ္ဗာနံ ဖလဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနန္တရူပနိဿယော

ပုရိမာ ပုရိမာ ဝိပါကာဗျာကတာ၊ ကိရိယာဗျာကတာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဘဝင်္ဂံ အာဝဇ္ဇနာယ။

ကိရိယံ ဝုဋ္ဌာနဿ။

အရဟတော အနုလောမံ ဖလသမာပတ္တိယာ။

နိရောဓာဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကဿ သုခဿ၊ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ၊ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကာယိကံ ဒုက္ခံ ကာယိကဿ သုခဿယ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ၊ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယ-ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဥတု ကာယိကဿ သုခဿယ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿယ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဘောဇနံ ကာယိကဿ သုခဿ၊ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ၊ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

သေနာသနံ ကာယိကဿ သုခဿ၊ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿယ ဖလသမာ ပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုက္ခံ ဥတုဘောဇနံ သေနာသနံ ကာယိကဿ သုခဿယ ကာယိကဿ ဒုက္ခဿ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဖလသမာပတ္တိ ကာယိကဿ သုခဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အရဟာ ကာယိကံ သုခံ ဥပနိဿာယ အနုပ္ပန္နံ ကိရိယသမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဥပ္ပန္နံ သမာပဇ္ဇတိ၊ သင်္ခါရေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။

ကာယိကံ ဒုက္ခံ၊ ဥတုံ၊ ဘောဇနံ သေနာသနံ ဥပနိဿာယ အနုပ္ပန္နံ ကိရိယ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဥပ္ပန္နံ သမာပဇ္ဇတိ၊ သင်္ခါရေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု – ၂)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

သေက္ခာ ဖလံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊ နိဗ္ဗာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။ နိဗ္ဗာနံ ဂေါတြဘုဿ ဝေါဒါနဿ မဂ္ဂဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနန္တရူပနိဿယော

အာဝဇ္ဇနာ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

ကာယိကံ သုခံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

ကာယိကံ ဒုက္ခံ ဥတုံ ဘောဇနံ သေနာသနံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥပေါသထကမ္မံ ကရောတိ၊ ဈာနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ ဝိပဿနံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ မဂ္ဂံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ အဘိညံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သမာပတ္တိံ ဥပ္ပါဒေတိ။

ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုက္ခံ ဥတု ဘောဇနံ သေနာသနံ သဒ္ဓါယ သီလဿ သုတဿ စာဂဿ ပညာယ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

 

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။

အာရမ္မဏူပနိဿယော

စက္ခုံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ။ ပ။ ဝိပါကာဗျာကတေ ကိရိယာဗျာကတေ ခန္ဓေ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိယ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

အနန္တရူပနိဿယော

အာဝဇ္ဇနာ အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပကတူပနိဿယော

ကာယိကံ သုခံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ အဒိန္နံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖရုသံ ဘဏတိ၊ သမ္ဖံ ပလပတိ၊ သန္ဓိံ ဆိန္ဒတိ၊ နိလေ’ာပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကရောတိ၊ ပရိပန္ထေ တိဋ္ဌတိ၊ ပရဒါရံ ဂစ္ဆတိ၊ ဂါမဃာတံ ကရောတိ၊ နိဂမဃာတံ ကရောတိ၊ မာတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရော ပေတိ၊ ပိတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ အရဟန္တံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ ဒုဋ္ဌေန စိတ္တေန တထာဂတဿ လောဟိတံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သံဃံ ဘိန္ဒတိ။

ကာယိကံ ဒုက္ခံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိယ အဒိန္နံ အာဒိယတိ၊ မုသာ ဘဏတိ၊ ပိသုဏံ ဘဏတိ၊ ဖရုသံ ဘဏတိ၊ သမ္ဖံ ပလပတိ၊ သန္ဓိံ ဆိန္ဒတိ၊ နိလေ’ာပံ ဟရတိ၊ ဧကာဂါရိကံ ကရောတိ၊ ပရိပန္ထေ တိဋ္ဌတိ၊ ပရဒါရံ ဂစ္ဆတိ၊ ဂါမဃာတံ ကရောတိ၊ နိဂမဃာတံ ကရောတိ၊ မာတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရော ပေတိ၊ ပိတရံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ အရဟန္တံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတိ၊ ဒုဋ္ဌေန စိတ္တေန တထာဂတဿ လောဟိတံ ဥပ္ပါဒေတိ၊ သံဃံ ဘိန္ဒတိ။

ဥတုံ။ ပ။ ဘောဇန။ ပ။ သေနာသနံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ(သံခိတ္တံ။) သံဃံ ဘိန္ဒတိ။ ကာယိကံ သုခံ ကာယိကံ ဒုက္ခံ ဥတု ဘောဇနံ သေနာသနံ ရာဂဿ ဒေါသဿ မောဟဿ မာနဿ ဒိဋ္ဌိယာ၊ ပတ္ထနာယ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။

 

 

 

 

 59 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.