ဥတု ၊ ေဘာဇန ၊ ေသနာသန   zawgyi

          ဥတု၊ ေဘာဇန၊ ေသနာသန စသည္တို႔သည္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းတို႔ကို အဗ်ာကတဟု ေခၚပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျဖစ္ႏိုင္ရန္လည္း တြန္းအားျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ျဖစ္ရန္လည္း တြန္းအား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

          သပၸါယေလးပါး မွ်တမွသာ တရားရမည္ဟု ေဒသနာေတာ္၌ လာရွိပါသည္။ ထိုသပၸါယေလးပါးတြင္ အပူအေအး ဥတုသပၸါယ၊ အစားအစာ ေဘာဇနသပၸါယ အပါအ၀င္ ေနထိုင္စရာ ေသနာသနသပၸါယတို႔သည္ အထူးအေရးပါသည့္ က႑တြင္ ပါ၀င္ေလသည္။ ထိုထို သပၸါယ မမွ်တပါက ၀ိပႆနာတရား၊ စ်ာန္တရားမ်ား မတိုးတက္ႏိုင္ပါ။

         

မာတိကာမာတာ၏ သပၸါယမွ်တသည့္ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားတရားရ

                ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ထံေတာ္ပါးမွ ကမၼ႒ာန္း သင္ယူေတာ္မူၾကၿပီး ရဟန္းေတာ္ေျခာက္က်ိပ္တို႔သည္  မာတိကာရြာကို ေဂါစဂါမ္ျပဳကာ ရြာအျပင္ေတာထဲ ၀ါဆိုေတာ္မူၾကပါသည္။ မာတိကာရြာသူႀကီး၏ မိခင္ျဖစ္သူ မာတိကာမာတာက ၀ါဆိုေတာ္မူေနၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ဆြမ္းေလာင္းလွဴေလ့ရွိပါသည္။ 

          ရဟန္းေတာ္တို႔လည္း အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္၍ “ငါ့ရွင္တို႔ ငါတို႔သည္ တရားအလုပ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ႏိုင္ရန္ တစ္ပါးစီ၊ တစ္ပါးစီခြဲ၍ တရားထိုင္ၾကအံ့။ မက်န္းမမာ အနာေရာဂါရခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေက်ာင္း၌ စုေ၀းၾကကုန္အံ့” ဟု ကတိက၀တ္ထား၍ အသီးသီးၾကြသြားကာ မေမ့မေလ်ာ့ေသာသတိျဖင့္ အားထုတ္ၾကကုန္၏။

          တစ္ေန႔သ၌ မာတိကာမာတာသည္ ရဟန္းေတာ္တို႔အတြက္ ပ်ားရည္၊ သကာ၊ တင္လဲ စသည္တို႔ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသို႔လာခဲ့၏။ ထိုအခါ ရဟန္းေတာ္တို႔ကို စုစုေ၀းေ၀း မဖူးျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေမးေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ရဟန္း ေတာ္တို႔ကိုေတြ႕လိုပါက ေက်ာက္စည္ကိုထိုးပါလွ်င္ ၾကြလာပါလိမ့္မည္ဟု သိရသျဖင့္ ေက်ာက္စည္ကိုထိုးရာ  ရဟန္းေတာ္ တို႔လည္း စုေ၀းရာဇရပ္သို႔ ၾကြလာေတာ္မူၾက၏။

          ရဟန္းေတာ္တို႔ တစ္ေနရာစီ တစ္ေနရာစီမွ ၾကြလာၾကသည့္အျဖစ္ကိုျမင္လွ်င္  မာတိကာမာတာက အေၾကာင္းကို  ေမးေလွ်ာက္ရာ ရဟန္းေတာ္တို႔က ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ေနေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ မာတိကာမာတာက ထို ကမၼ႒ာန္းတရားကို အားထုတ္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ရဟန္းေတာ္တို႔က ကမၼ႒ာန္းတရားကို ေပးေတာ္မူၾက၏။

          ဤတြင္  ဒါယိကာမႀကီးလည္း မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိ ၀ီရိယျဖင့္ အားထုတ္ေလေသာ္ အနာဂါမိ မဂ္ ဖိုလ္ကို ပဋိသမၻိဒါေလးပါးႏွင့္ ေလာကီအဘိညာဥ္ႏွင့္တကြ မ်က္ေမွာက္ျပဳေလ၏။

          ထိုအခါ မာတိကာမာတာသည္ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ရာတြင္ ]ငါ၏သား ေတာ္တို႔သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ မကင္းၾကေသးပါတကား။ အေၾကာင္းမူကား အာဟာရသပၸါယ မမွ်တေသာေၾကာင့္တည္း} ဟူ၍ အေၾကာင္းရင္းခံကို ျမင္ေလ၏။ ေနာက္ေန႔မွစ၍ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျခင္းစီ၏ အလိုအဇၥ်သယအားေလွ်ာ္ေသာ ဆြမ္းခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တို႔ကို စီရင္ၿပီး ေလာင္းလွဴပါသည္။ ရဟန္းတို႔လည္း  ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး သပၸါယမွ်တသည့္ အစာအာဟာရကို ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ခြင့္ ရရွိၾကသျဖင့္ မၾကာမီမွာပင္ ပဋိသမၻိဒါတို႔ႏွင့္တကြ၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ကုန္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာဇနသပၸါယ မွ်တျခင္း သည္လည္း တရားထူးရရန္ ႀကီးစြာေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေပ၏။

 

 

သတိျပဳ သိမွတ္စရာေ၀ါဟာရမ်ား

 

ေက်းဇူးျပဳသည္                      =        Produce. Support. Maintaining.

၀ိပါက္စိတ္                            =        Resultant consciousness.      

ကုသလ၀ိပါက္စိတ္                  =        Wholesome Resultant consciousness

အကုသလ၀ိပါက္စိတ္               =        Unwholesome Resultant consciousness.  

အသခၤါရိကစိတ္                      =        Unprompted consciousness .

ေလာကီနယ္                          =        Mundane

ေလာကုတၱရာနယ္                   =        Supra – mundane

၀ီထိစိတ္အစဥ္                        =        Mental process

ဘ၀င္စိတ္                             =        Life continuum .

ပရမတ္                                =        Reality.

ပညတ္                                =        Concept.

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ     = ယွဥ္သည့္တရား = Associated Dhamma

စိတၱသမု႒ာနာနံ႐ူပံ        = စိတၱဇ႐ုပ္ = စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္႐ုပ္    = Mental states generated matter.

႐ုပ္အာဟာရ                          =        Material nutrient

နာမ္အာဟာရ                        =        Mental nutrient

ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္                        =        Phenomena

အေျခအေန                           =        Condition

ဖြံံ ့ၿဖိဳးစ                                 =        Nascent

သဟဇာတပစၥယ                    =        Born together  = Conascent

ပစၦာဇာတပစၥယ                      =        Postnascent

ဟဒယ၀တၳဳ                           =        Heart – base

သဟဇာတကမၼ                      =        Conascent kamma

နာနာကၡဏိကကမၼ                  =        Asynchronous kamma

ႀကိယာစိတ္                           =        Functional consciousness, inoperative consciousness

အဗ်ာကတ                           =        (Kammicly) Indeterminate

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ     = ယွဥ္သည့္တရား = Associated Dhamma

စိတၱသမု႒ာနာနံ႐ူပံ        = စိတၱဇ႐ုပ္ = စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္႐ုပ္    = Mental states generated matter.

ကဋတၱာ႐ုပ္                 =   ကမၼဇ႐ုပ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္

ၾသကၠႏၲိကၡေဏ             = ဘ၀ျဖစ္စ ခဏ

ပစၥေယန ပစၥေယာ        = အေၾကာင္းတရားက အက်ဳိးတရားျဖစ္ေပၚေအာင္ ေက်းဇူးျပဳသည္။

(တစ္နည္း အေၾကာင္းတရားရွိ၍သာ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္)

 86 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *