၄-အနႏၲရပစၥေယာ Anantara Paccaya   (Proximity condition) (2 of 7)

 

 ပဥွာ၀ါရပါဠိ၊ ျမန္မာျပန္ (2 of 7)

၄၁၇။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေ၀ဒနကၡႏၶာ၊ သညကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္၊ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျဖစ္ပ်က္သခၤါရကိုအာ႐ံုျပဳၿပီး ၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၏ ေရွ႕ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကို လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေဂါၾတဘူဉာဏ္အား အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အႏုေလာမံ ေ၀ါဒါနႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျဖစ္ပ်က္သခၤါရကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္တို႔၏ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ကိေလသာမွျဖဴစင္ေသာ ေ၀ါဒါန္ကို အနႏၲရ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဂါၾတဘု မဂၢႆ အနႏၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာပတၱိမဂ္၏ေရွ႕ ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကို လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေဂါၾတဘူဉာဏ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္ အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေ၀ါဒါနံ မဂၢႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္တို႔၏ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ကိေလသာမွစင္ၾကယ္ေသာ ေ၀ါဒါန္သည္   သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလံ ၀ု႒ာနႆ  အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေလာကီကုသိုလ္ သတၱမေဇာသည္  ပထမတဒါ႐ုံစိတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

မေဂၢါ ဖလႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာပတၱိမဂ္၊ သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္သည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါမိဖိုလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖိုလ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အႏုေလာမံ ေသကၡာယ ဖလသမာပတၱိယာ  အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျဖစ္ပ်က္သခၤါရကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ႏွင့္ အနာဂါမ္ အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဆိုင္ရာ ဖလသမာပတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတၱိယာ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

နိေရာဓသမာပတ္မွထေသာ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေန၀သညာနာသညာယတနကုသိုလ္စိတ္သည္ အနာဂါမိဖိုလ္ ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဖလသမာပတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေရွးေရွး၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႕သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ တို႔အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလံ ၀ု႒ာနႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္ သတၱမေဇာသည္  ပထမတဒါ႐ုံစိတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ေရွးေရွး၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ၀ိပါက္ကိရိယာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ေနာက္ ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၀ိပါက္ကိရိယာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ဘ၀ဂႍ အာ၀ဇၨနာယ။

ဘ၀င္စိတ္သည္ မေနာဒြါရ၀ဇၨန္းစိတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကိရိယံ ၀ု႒ာနႆ။

ႀကိယာေဇာစိတ္သည္ တဒါ႐ံုဘ၀င္စိတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အရဟေတာ အႏုေလာမံ ဖလသမာပတၱိယာ။

ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္၏ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ ဖလသမာပတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

နိေရာဓာ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတၱိယာ ဥပနိႆယ-ပစၥေယန ပစၥေယာ။

နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေျမာက္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ ေန၀သညာနာသညာ ကိရိယာစိတ္သည္ ဖလသမာ ပတ္အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။     

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ကု-၂)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာ၀ဇၨနာ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

တစ္ပါးပါးေသာ မေနာဒြါရ၀ဇၨန္းစိတ္သည္ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အဗ်ာကတတရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ တစ္ပါးပါးေသာ မေနာ ဒြါရ ၀ဇၨန္းစိတ္သည္ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာတို႔အား အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၄- အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccaya   (Proximity condition) (2 of 7) pyidaungsu – unicode

ပဉှာဝါရပါဠိ၊ မြန်မာပြန်

၄၁၇။     ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ရှေးရှေး၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ သညက္ခန္ဓာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်၊ နောက်၌နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အနုလောမံ ဂေါတြဘုဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရကိုအာရုံပြုပြီး ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် သောတာပတ္တိမဂ်၏ ရှေ့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးတတ်သော ဂေါတြဘူဉာဏ်အား အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အနုလောမံ ဝေါဒါနဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရကို အာရုံပြုပြီး ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်တို့၏ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ကိလေသာမှဖြူစင်သော ဝေါဒါန်ကို အနန္တရ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ဂေါတြဘု မဂ္ဂဿ အနန္တရ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတာပတ္တိမဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးတတ်သော ဂေါတြဘူဉာဏ်သည် သောတာပတ္တိမဂ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ဝေါဒါနံ မဂ္ဂဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်တို့၏ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ကိလေသာမှစင်ကြယ်သော ဝေါဒါန်သည်   သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာတကတရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ  အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

လောကီကုသိုလ် သတ္တမဇောသည်  ပထမတဒါရုံစိတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

မဂ္ဂေါ ဖလဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်သည် သောတာပတ္တိဖိုလ်၊ သကဒါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ်၊ အရဟတ္တဖိုလ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အနုလောမံ သေက္ခာယ ဖလသမာပတ္တိယာ  အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရကို အာရုံပြုပြီး ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်နှင့် အနာဂါမ် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဆိုင်ရာ ဖလသမာပတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

နိရောဓာ ဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတ္တိယာ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

နိရောဓသမာပတ်မှထသော အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ နေဝသညာနာသညာယတနကုသိုလ်စိတ်သည် အနာဂါမိဖိုလ်ဟု ဆိုအပ်သော ဖလသမာပတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ရှေးရှေး၌ဖြစ်ကုန်သော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့သည် နောက်နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာတကတရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ် သတ္တမဇောသည်  ပထမတဒါရုံစိတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာတကတရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ဝိပါကာဗျာကတာ ကိရိယာဗျာကတာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာ ဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပုရိမာ ပုရိမာ ရှေးရှေး၌ဖြစ်ကုန်သော ဝိပါက်ကိရိယာ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ နောက် နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝိပါက်ကိရိယာ နာမ်ခန္ဓာတို့အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ဘဝင်္ဂံ အာဝဇ္ဇနာယ။

ဘဝင်စိတ်သည် မနောဒွါရဝဇ္ဇန်းစိတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

ကိရိယံ ဝုဋ္ဌာနဿ။

ကြိယာဇောစိတ်သည် တဒါရုံဘဝင်စိတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အရဟတော အနုလောမံ ဖလသမာပတ္တိယာ။

ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ အနုလောမဉာဏ်သည် ဖလသမာပတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

နိရောဓာဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတ္တိယာ ဥပနိဿယ-ပစ္စယေန ပစ္စယော။

နိရောဓသမာပတ်မှ ထမြောက်သော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ နေဝသညာနာသညာ ကိရိယာစိတ်သည် ဖလသမာပတ်အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။      

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု-၂)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အာဝဇ္ဇနာ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။

တစ်ပါးပါးသော မနောဒွါရဝဇ္ဇန်းစိတ်သည် ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အဗျာကတတရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ တစ်ပါးပါးသော မနောဒွါရ ဝဇ္ဇန်းစိတ်သည် အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့အား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

 3 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *