၄-အနႏၲရပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ

 

၄၁၇။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ။ အႏုေလာမံ ေ၀ါဒါနႆ။ ေဂါၾတဘု မဂၢႆ။ ေ၀ါဒါနံ မဂၢႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

 

          ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလံ ၀ု႒ာနႆ။ မေဂၢါ ဖလႆ။ အႏုေလာမံ ေသကၡာယ ဖလသမာပတၱိယာ။ နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာ-နာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာ ပတၱိယာ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလံ ၀ု႒ာနႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

 

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘ၀ဂႍ အာ၀ဇၨနာယ။ ကိရိယံ ၀ု႒ာနႆ။ အရဟေတာ အႏုေလာမံ ဖလသမာပတၱိယာ။ နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတနကိရိယံ ဖလသမာပတၱိယာ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

 

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာ၀ဇၨနာ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာ၀ဇၨနာ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

 68 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.