၃-အဓိပတိပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ

 

၄၁၃။ ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမၼဏာဓိပတိ ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။ စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။ ေသကၡာ ေဂါၾတဘုံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ၊ ေ၀ါဒါနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။ ေသကၡာ မဂၢါ ၀ု႒ဟိတြာ မဂၢံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။ သဟဇာတာဓိပတိ ကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

 

၄၁၄။ ကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ ဒါနံ ဒတြာ သီလံ သမာဒိယိတြာ ဥေပါသထကမၼံ ကတြာ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။ စ်ာနာ ၀ု႒ဟိတြာ စ်ာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။

 

          ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာ- ဓိပတိ။ အာရမၼဏာဓိပတိ အရဟာ မဂၢါ ၀ု႒ဟိတြာ မဂၢံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။ သဟဇာတာဓိပတိ ကုသလာ- ဓိပတိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

 

          ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတာ- ဓိပတိ ကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၄)

၄၁၅။ အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာ- ဓိပတိ။ အာရမၼဏာဓိပတိ ရာဂံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။ ဒိ႒ႎ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။ သဟဇာတာဓိပတိ အကုသလာ ဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

 

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတာဓိပတိ အကု- သလာဓိပတိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတာဓိပတိ အကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

၄၁၆။ အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမၼဏာဓိပတိ အရဟာ ဖလံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ၊ နိဗၺာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡတိ။ နိဗၺာနံ ဖလႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတာဓိပတိ ၀ိပါကာဗ်ာကတ- ကိရိယာဗ်ာကတာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ ေသကၡာ ဖလံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။ နိဗၺာနံ ဂ႐ုံ ကတြာ ပစၥေ၀ကၡႏၲိ။ နိဗၺာနံ ေဂါၾတဘုႆ၊ ေ၀ါဒါနႆ၊ မဂၢႆ အဓိပတိ- ပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏာဓိပတိ စကၡဳံ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။ ေသာတံ။ ဃာနံ။ ဇိ၀ွံ။ ကာယံ။ ႐ူေပ။ သေဒၵ။ ဂေႏၶ။ ရေသ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ၀တၳဳံ။ ၀ိပါကာဗ်ာကေတ ကိရိယာဗ်ာကေတ ခေႏၶ ဂ႐ုံ ကတြာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ ဂ႐ုံ ကတြာ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ။ (၃)

 170 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *