၂-အာရမၼဏပစၥေယာ Ārammaṇa Paccaya (Object support condition)(1of 6)

 

 

           Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ.  sotaviññāṇa – dhātuyā   taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo. Sabbe dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo.

Yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo.

 

          Ārammaṇa’ has two meanings. The first meaning is a place where people take delight, you delight in the place, like an amusement park or a garden or something like that. It is calledĀrammaṇa. As an amusement park has delightful power, the six objects also have delightful force, so our minds are always delighting in the great object-garden. That is one meaning of the word Ārammaṇa’.

          The second meaning of  the word Ārammaṇa’ actually comes from the pali word ‘Alambana’. The second meaning is something to hold on to. It is compared to a staff. If you are infirm, you have to depend on the stick or the staff to get up or to stand. In the same way, these objects serve as a stick or a staff for the consciousness and mental factors. Mind and mental factors can arise only when there is an object. When there is no object, consciousness and mental factors cannot arise.

          It is also compared to a line of rope. In order to lead some blind person to a  place you put a line of rope. In order to lead some blind person, you may put out a rope he can hold onto. In the same way, our mind and mental factors are holding onto the object-line of rope. We cannot renounce object-line of rope. If we are able to renounce sense object-line of rope, we will have to feel the real happiness and peace.

 118 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *