၂၂ – နတၳိပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိႏွင့္ ျမန္မာ

 

 

၄၃၆။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္၊ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး ျပဳ၏။ 

 

အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္ သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၏ေရွ႕ ပုထုဇဥ္ အႏြယ္ကို လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေဂါၾတဘူဉာဏ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

အႏုေလာမံ ေ၀ါဒါနႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္ သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱ မဂ္တို႔၏ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ကိေလသာမွျဖဴစင္ေသာ ေ၀ါဒါန္ကို နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဂါၾတဘု မဂၢႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

ေသာတာပတၱိမဂ္၏ ေရွ႕ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကို လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေဂါၾတဘူဉာဏ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္ အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

   

ေ၀ါဒါနံ မဂၢႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္တို႔၏ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ ေ၀ါဒါန္သည္ သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

ကုသလံ ၀ု႒ာနႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေလာကီကုသိုလ္ သတၱမေဇာသည္ ပထမတဒါ႐ုံစိတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

မေဂၢါ ဖလႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာပတၱိမဂ္၊ သကဒါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္သည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါမိဖိုလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖိုလ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

အႏုေလာမံ ေသကၡာယ ဖလသမာပတၱိယာ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၀ိပႆနာဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္ သို႔ေရာက္ေသာ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါ ဂါမ္ႏွင့္ အနာဂါမ္ အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔၏ဆိုင္ရာ ဖလသမာပတ္အား နတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတၱိယာ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

နိေရာဓ သမာပတ္မွထေသာ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေန၀သညာနာသညာယတန ကုသိုလ္စိတ္သည္ အနာဂါမိဖိုလ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဖလသမာပတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါး တို႔အား နတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလံ ၀ု႒ာနႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသိုလ္ သတၱမေဇာသည္ ပထမတဒါ႐ုံစိတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာတကတရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

ပုရိမာ ပုရိမာ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ခႏၶာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ေရွးေရွး၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၀ိပါက္ ကိရိယာအဗ်ာကတ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ေနာက္ေနာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၀ိပါက္ကိရိယာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

ဘ၀ဂႍ အာ၀ဇၨနာယ။

ဘ၀င္စိတ္သည္ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

   

ကိရိယံ ၀ု႒ာနႆ။

ႀကိယာေဇာစိတ္သည္ တဒါ႐ံုစိတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

   

အရဟေတာ အႏုေလာမံ ဖလသမာပတၱိယာ။

ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္၏ အႏုေလာမဉာဏ္သည္ ဖလသမာပတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

နိေရာဓာ ၀ု႒ဟႏၲႆ ေန၀သညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတၱိယာ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေျမာက္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ ေန၀သညာနာသညာ ကိရိယာစိတ္သည္ ဖလသမာပတ္အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။    

   

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (ဗ်ာ၊ ကု-၂)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာ၀ဇၨနာ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

တစ္ပါးပါးေသာ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္သည္ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

   

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အဗ်ာကတတရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

အာ၀ဇၨနာ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။  

တစ္ပါးပါးေသာ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္သည္ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား နတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

 

 

၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ  unicode

 

၄၃၆။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ရှေးရှေး၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်၊ နောက်နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။

အနုလောမံ ဂေါတြဘုဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ် သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် သောတာပတ္တိမဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ် အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးတတ်သော ဂေါတြဘူဉာဏ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အနုလောမံ ဝေါဒါနဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ် သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တ မဂ်တို့၏ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ကိလေသာမှဖြူစင်သော ဝေါဒါန်ကို နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဂေါတြဘု မဂ္ဂဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတာပတ္တိမဂ်၏ ရှေ့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုး ဖျက်ဆီးတတ်သော ဂေါတြဘူဉာဏ်သည် သောတာပတ္တိမဂ် အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝေါဒါနံ မဂ္ဂဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်တို့၏ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ကိလေသာမှ စင်ကြယ်သော ဝေါဒါန်သည် သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာတကတရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

လောကီကုသိုလ် သတ္တမဇောသည် ပထမတဒါရုံစိတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဂ္ဂေါ ဖလဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်သည် သောတာပတ္တိဖိုလ်၊ သကဒါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ်၊ အရဟတ္တဖိုလ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အနုလောမံ သေက္ခာယ ဖလသမာပတ္တိယာ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထွတ်အထိပ် သို့ရောက်သော အနုလောမဉာဏ်သည် ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါ ဂါမ်နှင့် အနာဂါမ် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဆိုင်ရာ ဖလသမာပတ်အား နတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

နိရောဓာ ဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတနကုသလံ ဖလသမာပတ္တိယာ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နိရောဓ သမာပတ်မှထသော အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ နေဝသညာနာသညာယတန ကုသိုလ်စိတ်သည် အနာဂါမိဖိုလ်ဟု ဆိုအပ်သော ဖလသမာပတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ရှေးရှေး၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် နောက်နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါး တို့အား နတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာတကတရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလံ ဝုဋ္ဌာနဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသိုလ် သတ္တမဇောသည် ပထမတဒါရုံစိတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာတကတရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရိမာ ပုရိမာ ဝိပါကာဗျာကတာ ကိရိယာဗျာကတာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာ ဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပုရိမာ ပုရိမာ ရှေးရှေး၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝိပါက် ကိရိယာအဗျာကတ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ နောက်နောက်၌ ဖြစ်ကုန်သော ဝိပါက်ကိရိယာ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဘဝင်္ဂံ အာဝဇ္ဇနာယ။

ဘဝင်စိတ်သည် မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကိရိယံ ဝုဋ္ဌာနဿ။

ကြိယာဇောစိတ်သည် တဒါရုံစိတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အရဟတော အနုလောမံ ဖလသမာပတ္တိယာ။

ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ အနုလောမဉာဏ်သည် ဖလသမာပတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

နိရောဓာ ဝုဋ္ဌဟန္တဿ နေဝသညာနာသညာယတန ကိရိယံ ဖလသမာပတ္တိယာ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နိရောဓသမာပတ်မှ ထမြောက်သော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ နေဝသညာနာသညာ ကိရိယာစိတ်သည် ဖလသမာပတ်အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု-၂)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာဝဇ္ဇနာ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

တစ်ပါးပါးသော မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်သည် ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အဗျာကတတရားသည် အကုသိုလ်တရားအား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာဝဇ္ဇနာ အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ နတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

တစ်ပါးပါးသော မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်သည် အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား နတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *