၂၁-အတၳိပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ ႏွင့္ ျမန္မာ  zawgyi

 

          ၄၃၅။    ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာç သညာကၡႏၶာç သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          သဟဇာတံ၊ ပစၦာဇာတံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတ + အတၳိ = သဟဇာတတၳိႏွင့္  

၂။ ေနာက္၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပစၦာဇာတ + အတၳိ = ပစၦာဇာတတၳိ ဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိ၏။

 

          သဟဇာတာ ကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတ အတူတကြျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ပစၦာဇာတာ ကုသလာ ခႏၶာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပစၦာဇာတေနာက္၌ျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ေရွးကျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု၊ ဗ်ာ-၃)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာခႏၶာ ဧကႆ  ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာေလးပါး တို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          သဟဇာတံ၊ ပစၦာဇာတံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတတၳိႏွင့္  

၂။ ေနာက္၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပစၦာဇာတတၳိဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိ၏။

 

          သဟဇာတာ အကုသလာ ခႏၶာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတ အတူတကြျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ပစၦာဇာတာ အကုသလာ ခႏၶာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပစၦာဇာတ ေနာက္၌ျဖစ္သည့္  ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ေရွးကျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

(အကု၊ အကု၊ ဗ်ာ-၃)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရား အားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရား အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါး တို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ  ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

          သဟဇာတံ၊ ပုေရဇာတံ၊ ပစၦာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣႁႏၵိယံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတ + အတၳိ = သဟဇာတတၳိ၊ 

၂။ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပုေရဇာတ + အတၳိ = ပုေရဇာတတၳိ၊

၃။ ေနာက္၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပစၦာဇာတ + အတၳိ = ပစၦာဇာတတၳိ၊

၄။ အာဟာရအေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ အာဟာရ + အတၳိ = အာဟာရတၳိႏွင့္

၅။ အစိုးရၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ဣႁႏၵိယ + အတၳိ = ဣႁႏၵိယတၳိဟူ၍ ငါးပါးရွိ၏။

 

သဟဇာေတာ ၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ကိရိယာ ဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ  စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတ အတူတကြျဖစ္ေသာ ၀ိပါက္အဗ်ာကတ ကိရိယာအဗ်ာကတျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာသည္ သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဒြ ခႏၶာ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကေတာ ဧေကာ ခေႏၶာ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဋိသေႏၶ အခိုက္တြင္ ၀ိပါက္အဗ်ာကတျဖစ္ေသာ ဧေကာ ခေႏၶာ နာမ္ခႏၶာတစ္ပါးသည္ နာမ္ခႏၶာ သံုးပါးတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

တေယာ ခႏၶာ ဧကႆ ခႏၶႆ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

တေယာ ခႏၶာ သံုးပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ဧကႆ ခႏၶႆ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာအား လည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။  

 

          ေဒြ ခႏၶာ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဒြ ခႏၶာ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ဒိြႏၷံ ခႏၶာနံ ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ခႏၶာ ၀တၳဳႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ တည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ မွီရာဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ၀တၳဳ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ တည္းဟူေသာ နာမ္ခႏၶာ တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

 

          ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

တစ္ပါးေသာ မဟာဘုတ္သည္ သံုးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သံုးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။  

 

          ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။  

 

          မဟာဘူတာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶအခါ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။  

 

ဗာဟိရံ အာဟာရသမု႒ာနံ ဥတုသမု႒ာနံ အသညသတၱာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာနံ  အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ျပင္ပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ အသညသတ္ ျဗဟၼာဘံု၌ရွိသည့္ ျဗဟၼာႀကီးတို႔၏ တစ္ပါးေသာ မဟာဘုတ္သည္ သုံးပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သံုးပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာမဟာဘုတ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။  

  

          မဟာဘူတာ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘုတ္တို႔သည္ ပဋိသေႏၶအခါ၌ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ပုေရဇာတံ အရဟာ စကၡံဳ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။

၂။ ပုေရဇာတဟူသည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ မ်က္စိအၾကည္ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္း ရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈ၏။

 

ေသာတံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ဃာနံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ဇိ၀ွံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ကာယံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ႐ူေပ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ သေဒၵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ဂေႏၶ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ရေသ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ေဖာ႒ေဗၺ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။

နားအၾကည္ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ ႏွာေခါင္းအၾကည္ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ လွ်ာအၾကည္ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ ကိုယ္အၾကည္ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ အဆင္းကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ အသံကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ အန႔ံကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ အရသာကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ အထိအေတြ႕ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ ၀တၳံဳ ဟဒယ၀တၳဳကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။

 

          ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆတိ၊ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏာတိ။

ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ဟူေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ ႐ုပ္အဆင္းကို ျမင္၏။ ဒိဗၺေသာတ ဟူေသာ အဘိညာဥ္နားျဖင့္ အသံကို ၾကား၏။

 

          ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဆင္း ႐ူပါ႐ံုသည္ ျမင္သိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။     

 

          သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အသံ အာ႐ုံသည္ ၾကားသိ စိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

     

          ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံုသည္ နံသိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရသာ ရသာ႐ုံသည္ အရသာသိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။     

 

          ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အထိအေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္ ထိသိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။     

 

          စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

စကၡဳပသာဒ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္ ျမင္သိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

       

          ေသာတာယတနံ ေသာတ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတပသာဒ နားအၾကည္႐ုပ္သည္ ၾကားသိစိတ္အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနာပသာဒ ႏွာေခါင္း အၾကည္႐ုပ္သည္ နံသိစိတ္အား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိ၀ွါပသာဒ လွ်ာအၾကည္႐ုပ္သည္ အရသာ သိစိတ္အား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယပသာဒ ကိုယ္အၾကည္ ႐ုပ္သည္ ထိသိစိတ္အား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။      

 

          ၀တၳဳ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ၀ိပါက္ကိရိယာ အဗ်ာကတျဖစ္ကုန္ေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပစၦာဇာတာ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ခႏၶာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန  ပစၥေယာ။

၃။ ပစၦာဇာတဟူသည္ ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ ၀ိပါက္ကိရိယာ အဗ်ာကတျဖစ္သည့္ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္ ပုေရဇာတႆ ေရွး၌ျဖစ္ေသာ ဤခႏၶာ႐ုပ္ႀကီးအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။   

 

          ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၄။ စားေသာက္၀ါးၿမိဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အဆီအႏွစ္ ၾသဇာဟူေသာ အာဟာရသည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတုႏွင့္ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္ကာယအား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။   

 

          ႐ူပဇီ၀ိတိႁႏၵိယံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၅။ ႐ုပ္၏အသက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ဇီ၀ိတိေႁႏၵသည္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။    

 

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ကု-၂)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ပုေရဇာတံ ေသကၡာ ၀ါ ပုထုဇၨနာ ၀ါ စကၡဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။

ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပုေရဇာတတတၳိဟူသည္-

က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ဟူေသာ အရိယာေသကၡပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကသည့္ ပုထုဇဥ္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအၾကည္ကို မၿမဲအနိစၥ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရအနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈၾကကုန္၏။

 

ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။

ေသာတံ နားအၾကည္၊ ဃာနံ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ ဇိ၀ွံ လွ်ာအၾကည္၊ ကာယံ ကိုယ္အၾကည္၊ ႐ူေပ အဆင္း၊ သေဒၵ အသံ၊ ဂေႏၶ အန႔ံ၊ ရေသ အရသာ၊ ေဖာ႒ေဗၺ အထိအေတြ႕၊ ၀တၳဳံ  ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႕ကို မၿမဲ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈၾကကုန္၏။

 

ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆႏၲိ၊ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏႏၲိ။

ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ဟူေသာ အဘိဉာဥ္မ်က္စိျဖင့္ ႐ုပ္အဆင္းကို ျမင္၏၊ ဒိဗၺေသာတ ဟူေသာ အဘိညာဥ္နားျဖင့္ အသံကိုၾကား၏။

 

          ၀တၳဳ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။    

 

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အဗ်ာကတတရားသည္ အကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပုေရဇာတံ စကၡဳံ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊ ၀ိစိကိစၦာ ဥပၸဇၨတိ၊ ဥဒၶစၥံ ဥပၸဇၨတိ၊ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။

ပုေရဇာတာ ေရွးကျဖစ္သည့္ မ်က္စိအၾကည္ကို အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္၏၊ ထိုသို႔ သာယာ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္မႈကို အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈ ရာဂ ျဖစ္၏။ အယူလြဲမွားမႈ ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ယုံမွားသံသယ ၀ိစိကိစၦာ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ဥဒၶစၥ ျဖစ္၏၊ စိတ္ႏွလံုး မသာယာမႈ ျဖစ္၏။

 

ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အႆာေဒတိ၊ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ။ ပ။ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။

ေသာတံ နားအၾကည္၊ ဃာနံ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ ဇိ၀ွံ လွ်ာအၾကည္၊ ကာယံ ကိုယ္အၾကည္၊ ႐ူေပ အဆင္း၊ သေဒၵ အသံ၊ ဂေႏၶ အန႔ံ၊ ရေသ အရသာ၊ ေဖာ႒ေဗၺ အထိအေတြ႕၊ ၀တၳဳံ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔ကို အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္၏၊ ထိုသို႔ သာယာ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္မႈကို အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈ ရာဂ ျဖစ္၏။ အယူလြဲမွားမႈ ဒိ႒ိ ျဖစ္၏၊ ယုံမွားသံသယ ၀ိစိကိစၦာ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ဥဒၶစၥ ျဖစ္၏၊ စိတ္ႏွလံုး မသာယာျခင္း ျဖစ္၏။

 

          ၀တၳဳ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။    

 

          ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာတတရားသည္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္တရားအား အတၳိ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          သဟဇာတံ ပုေရဇာတံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတတၳိႏွင့္ 

၂။ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပုေရဇာတတၳိ ဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိ၏။

 

          သဟဇာေတာ ကုသေလာ ဧေကာ ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတာ အတူတကြျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာသည္လည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ လည္းေကာင္း သုံးပါး ေသာနာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒိြႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာ တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

(ကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာတတရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

          သဟဇာတံ၊ ပစၦာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣႁႏၵိယံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတတၳိ၊ 

၂။ ေနာက္၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပစၦာဇာတတၳိ၊

၃။ အာဟာရအေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ အာဟာရတၳိႏွင့္

၄။ အစိုးရၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ဣႁႏၵိယတၳိ ဟူ၍ ေလးပါးရွိ၏။

 

          သဟဇာတာ ကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတာ အတူတကြျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ အာေပါဟူေသာ မဟာဘုတ္ ေလးပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ပစၦာဇာတာ ကုသလာ ခႏၶာ စ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ စ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပစၦာဇာတာ ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္၀ါးၿမိဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အဆီအႏွစ္ ၾသဇာဟူေသာ အာဟာရသည္လည္းေကာင္း ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္ ကာယအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။   

         

          ပစၦာဇာတာ ကုသလာ ခႏၶာ စ ႐ူပဇီ၀ိတိႁႏၵိယဥၥ ကဋတၱာ႐ူပါနံ အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပစၦာဇာတာ ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၏အသက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ဇီ၀ိတိေႁႏၵသည္ လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

(အကု၊ ဗ်ာ၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာတတရားသည္လည္းေကာင္း အကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

          သဟဇာတံ၊ ပုေရဇာတံ၊

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတတၳိႏွင့္ 

၂။ ေရွ႕၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပုေရဇာတတၳိ ဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိ၏။

         

သဟဇာေတာ အကုသေလာ ဧေကာ  ခေႏၶာ စ ၀တၳဳ စ တိဏၰႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အတူတကြျဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔မွ နာမ္ခႏၶာတစ္ပါးသည္လည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ လည္းေကာင္း  သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာ တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

တေယာ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဧကႆ ခႏၶႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သုံးပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာနာမ္ ခႏၶာအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

          ေဒြ ခႏၶာ စ ၀တၳဳ စ ဒြိႏၷံ ခႏၶာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ႏွစ္ပါးေသာနာမ္ခႏၶာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

         

အကုသေလာ စ အဗ်ာကေတာ စ ဓမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

(အကု၊ ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ အဗ်ာတတရားသည္လည္းေကာင္း အကုသိုလ္တရားအား အတၳိပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

          သဟဇာတံ၊ ပစၦာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣႁႏၵိယံ။

၁။ အတူတကြျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ သဟဇာတတၳိ၊ 

၂။ ေနာက္၌ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ပစၦာဇာတတၳိ၊

၃။ အာဟာရအေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ အာဟာရတၳိႏွင့္

၄။ အစိုးရၿပီး ရွိေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ ဣႁႏၵိယတၳိ ဟူ၍ ေလးပါးရွိ၏။

 

          သဟဇာတာ အကုသလာ ခႏၶာ စ မဟာဘူတာ စ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

အတူတကြ ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ အာေပါဟူေသာ မဟာဘုတ္ ေလးပါးတို႔သည္ လည္းေကာင္း စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး ျပဳ၏။

         

ပစၦာဇာတာ အကုသလာ ခႏၶာ စ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ စ ဣမႆ ကာယႆ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေနာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ  ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ ၀ါးၿမိဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အဆီအႏွစ္ ၾသဇာဟူေသာ အာဟာရသည္လည္းေကာင္း ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္ ကာယအား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

   

ပစၦာဇာတာ အကုသလာ ခႏၶာ စ ႐ူပဇီ၀ိတိႁႏၵိယဥၥ ကဋတၱာ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ, သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူေသာ အကုသိုလ္ နာမ္ခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၏အသက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ဇီ၀ိတိေႁႏၵသည္လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္ တို႔အား အတၳိပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

၂၁-အတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ နှင့် မြန်မာ  unicode

၄၃၅။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာç သညာက္ခန္ဓာç သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပစ္ဆာဇာတံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတ + အတ္ထိ = သဟဇာတတ္ထိနှင့်

၂။ နောက်၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္ဆာဇာတ + အတ္ထိ = ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ ဟူ၍ နှစ်ပါးရှိ၏။

သဟဇာတာ ကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟဇာတ အတူတကွဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပုရေဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပစ္ဆာဇာတနောက်၌ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့သည် ရှေးကဖြစ်သော ဤကိုယ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယောခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာလေးပါး တို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပစ္ဆာဇာတံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတတ္ထိနှင့်

၂။ နောက်၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္ဆာဇာတတ္ထိဟူ၍ နှစ်ပါးရှိ၏။

သဟဇာတာ အကုသလာ ခန္ဓာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟဇာတ အတူတကွဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ အကုသလာ ခန္ဓာ ပုရေဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပစ္ဆာဇာတ နောက်၌ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာတို့သည် ရှေးကဖြစ်သော ဤကိုယ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

(အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၃)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရား အားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရား အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါး တို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပုရေဇာတံ၊ ပစ္ဆာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣန္ဒြိယံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတ + အတ္ထိ = သဟဇာတတ္ထိ၊

၂။ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပုရေဇာတ + အတ္ထိ = ပုရေဇာတတ္ထိ၊

၃။ နောက်၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္ဆာဇာတ + အတ္ထိ = ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊

၄။ အာဟာရအကြောင်းဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် အာဟာရ + အတ္ထိ = အာဟာရတ္ထိနှင့်

၅။ အစိုးရပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ဣန္ဒြိယ + အတ္ထိ = ဣန္ဒြိယတ္ထိဟူ၍ ငါးပါးရှိ၏။

သဟဇာတော ဝိပါကာဗျာကတော ကိရိယာ ဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟဇာတ အတူတကွဖြစ်သော ဝိပါက်အဗျာကတ ကိရိယာအဗျာကတဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာသည် သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒွေ ခန္ဓာ နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ် တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဋိသန္ဓေ အခိုက်တွင် ဝိပါက်အဗျာကတဖြစ်သော ဧကော ခန္ဓော နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးသည် နာမ်ခန္ဓာ သုံးပါးတို့အား လည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

တယော ခန္ဓာ သုံးပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် ဧကဿ ခန္ဓဿ တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာအား လည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဒွေ ခန္ဓာ နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည် ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့အား လည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ခန္ဓာ ဝတ္ထုဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ တည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့သည် မှီရာဟဒယဝတ္ထုရုပ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထု ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ တည်းဟူသော နာမ်ခန္ဓာ တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

တစ်ပါးသော မဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေအခါ ကမ္မဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဗာဟိရံ အာဟာရသမုဋ္ဌာနံ ဥတုသမုဋ္ဌာနံ အသညသတ္တာနံ ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပြင်ပသန္တာန်၌ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ ဥတုကြောင့် ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ အသညသတ် ဗြဟ္မာဘုံ၌ရှိသည့် ဗြဟ္မာကြီးတို့၏ တစ်ပါးသော မဟာဘုတ်သည် သုံးပါးသော မဟာဘုတ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော မဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် တစ်ပါးသောမဟာဘုတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ မဟာဘူတာ ဒွိန္နံ မဟာဘူတာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့သည် နှစ်ပါးသောမဟာဘုတ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

မဟာဘူတာ ကဋတ္တာရူပါနံ ဥပါဒါရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

မဟာဘုတ်တို့သည် ပဋိသန္ဓေအခါ၌ ကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ဥပါဒါရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရေဇာတံ အရဟာ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။

၂။ ပုရေဇာတဟူသည် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် မျက်စိအကြည်ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်း ရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာရှု၏။

သောတံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ဃာနံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ဇိဝှံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ကာယံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ရူပေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ သဒ္ဒေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ဂန္ဓေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ရသေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။

နားအကြည်ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ နှာခေါင်းအကြည်ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ လျှာအကြည်ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ ကိုယ်အကြည်ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ အဆင်းကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ အသံကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ အနံ့ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ အရသာကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ အထိအတွေ့ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ ဝတ္ထုံ ဟဒယဝတ္ထုကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။

ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿတိ၊ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏာတိ။

ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်ဟူသော အဘိညာဉ်မျက်စိဖြင့် ရုပ်အဆင်းကို မြင်၏။ ဒိဗ္ဗသောတ ဟူသော အဘိညာဉ်နားဖြင့် အသံကို ကြား၏။

ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဆင်း ရူပါရုံသည် မြင်သိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဒ္ဒါယတနံ သောတဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အသံ အာရုံသည် ကြားသိ စိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဂန္ဓာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အနံ့ ဂန္ဓာရုံသည် နံသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ရသာယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အရသာ ရသာရုံသည် အရသာသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အထိအတွေ့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံသည် ထိသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

စက္ခုပသာဒ မျက်စိအကြည်ရုပ်သည် မြင်သိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သောတာယတနံ သောတဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သောတပသာဒ နားအကြည်ရုပ်သည် ကြားသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဃာနာပသာဒ နှာခေါင်း အကြည်ရုပ်သည် နံသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဇိဝှါပသာဒ လျှာအကြည်ရုပ်သည် အရသာ သိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကာယပသာဒ ကိုယ်အကြည် ရုပ်သည် ထိသိစိတ်အား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထု ဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာ ဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ဝိပါက်ကိရိယာ အဗျာကတဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ ဝိပါကာဗျာကတာ ကိရိယာဗျာကတာ ခန္ဓာ ပုရေဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

၃။ ပစ္ဆာဇာတဟူသည် နောက်၌ဖြစ်သော ဝိပါက်ကိရိယာ အဗျာကတဖြစ်သည့် နာမ်ခန္ဓာတို့သည် ပုရေဇာတဿ ရှေး၌ဖြစ်သော ဤခန္ဓာရုပ်ကြီးအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကဗဠီကာရော အာဟာရော ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

၄။ စားသောက်ဝါးမြိုသောကြောင့်ဖြစ်သည့် အဆီအနှစ် သြဇာဟူသော အာဟာရသည် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတုနှင့် အာဟာရဟူသော အကြောင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သော ဤကိုယ်ကာယအား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယံ ကဋတ္တာရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

၅။ ရုပ်၏အသက်ဖြစ်သော ရုပ်ဇီဝိတိန္ဒြေသည် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု-၂)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရေဇာတံ သေက္ခာ ဝါ ပုထုဇ္ဇနာ ဝါ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။

ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပုရေဇာတတတ္ထိဟူသည်-

ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လည်းကောင်း၊ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ကြသည့် ပုထုဇဉ် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ မျက်စိအကြည်ကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရအနတ္တဟု ဝိပဿနာရှုကြကုန်၏။

သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။

သောတံ နားအကြည်၊ ဃာနံ နှာခေါင်းအကြည်၊ ဇိဝှံ လျှာအကြည်၊ ကာယံ ကိုယ်အကြည်၊ ရူပေ အဆင်း၊ သဒ္ဒေ အသံ၊ ဂန္ဓေ အနံ့၊ ရသေ အရသာ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ အထိအတွေ့၊ ဝတ္ထုံ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်တို့ကို မမြဲ အနိစ္စ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှုကြကုန်၏။

ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿန္တိ၊ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏန္တိ။

ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်ဟူသော အဘိဉာဉ်မျက်စိဖြင့် ရုပ်အဆင်းကို မြင်၏၊ ဒိဗ္ဗသောတ ဟူသော အဘိညာဉ်နားဖြင့် အသံကိုကြား၏။

ဝတ္ထု ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အဗျာကတတရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပုရေဇာတံ စက္ခုံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ပုရေဇာတာ ရှေးကဖြစ်သည့် မျက်စိအကြည်ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှု ရာဂ ဖြစ်၏။ အယူလွဲမှားမှု ဒိဋ္ဌိဖြစ်၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု ဥဒ္ဓစ္စ ဖြစ်၏၊ စိတ်နှလုံး မသာယာမှု ဖြစ်၏။

သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အဿာဒေတိ၊ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ပ။ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

သောတံ နားအကြည်၊ ဃာနံ နှာခေါင်းအကြည်၊ ဇိဝှံ လျှာအကြည်၊ ကာယံ ကိုယ်အကြည်၊ ရူပေ အဆင်း၊ သဒ္ဒေ အသံ၊ ဂန္ဓေ အနံ့၊ ရသေ အရသာ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ အထိအတွေ့၊ ဝတ္ထုံ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်တို့ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှု ရာဂ ဖြစ်၏။ အယူလွဲမှားမှု ဒိဋ္ဌိ ဖြစ်၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု ဥဒ္ဓစ္စ ဖြစ်၏၊ စိတ်နှလုံး မသာယာခြင်း ဖြစ်၏။

ဝတ္ထု အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ ကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာတတရားသည်လည်းကောင်း ကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ ပုရေဇာတံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတတ္ထိနှင့်

၂။ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပုရေဇာတတ္ထိ ဟူ၍ နှစ်ပါးရှိ၏။

သဟဇာတော ကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟဇာတာ အတူတကွဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာသည်လည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် လည်းကောင်း သုံးပါး သောနာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည်လည်းကောင်း နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာ တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

(ကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာတတရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပစ္ဆာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣန္ဒြိယံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတတ္ထိ၊

၂။ နောက်၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊

၃။ အာဟာရအကြောင်း ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် အာဟာရတ္ထိနှင့်

၄။ အစိုးရပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ဣန္ဒြိယတ္ထိ ဟူ၍ လေးပါးရှိ၏။

သဟဇာတာ ကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟဇာတာ အတူတကွဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ ပထဝီ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာပေါဟူသော မဟာဘုတ် လေးပါးတို့သည် လည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ ကုသလာ ခန္ဓာ စ ကဗဠီကာရော အာဟာရော စ ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပစ္ဆာဇာတာ နောက်၌ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ စားသောက်ဝါးမြိုသောကြောင့်ဖြစ်သည့် အဆီအနှစ် သြဇာဟူသော အာဟာရသည်လည်းကောင်း ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု အာဟာရဟူသော အကြောင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သော ဤကိုယ် ကာယအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ ကုသလာ ခန္ဓာ စ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယဉ္စ ကဋတ္တာရူပါနံ အတ္ထိ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပစ္ဆာဇာတာ နောက်၌ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော ကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ ရုပ်၏အသက်ဖြစ်သော ရုပ်ဇီဝိတိန္ဒြေသည် လည်းကောင်း ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

(အကု၊ ဗျာ၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာတတရားသည်လည်းကောင်း အကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပုရေဇာတံ၊

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတတ္ထိနှင့်

၂။ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပုရေဇာတတ္ထိ ဟူ၍ နှစ်ပါးရှိ၏။

သဟဇာတော အကုသလော ဧကော ခန္ဓော စ ဝတ္ထု စ တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အတူတကွဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့မှ နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးသည်လည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည် လည်းကောင်း သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာ တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

တယော ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဧကဿ ခန္ဓဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည်လည်းကောင်း တစ်ပါးသောနာမ် ခန္ဓာအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဒွေ ခန္ဓာ စ ဝတ္ထု စ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်သည်လည်းကောင်း နှစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော စ အဗျာကတော စ ဓမ္မာ အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

(အကု၊ ဗျာ၊ ဗျာ-၂)

အကုသိုလ်တရားသည်လည်းကောင်း၊ အဗျာတတရားသည်လည်းကောင်း အကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

သဟဇာတံ၊ ပစ္ဆာဇာတံ၊ အာဟာရံ၊ ဣန္ဒြိယံ။

၁။ အတူတကွဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် သဟဇာတတ္ထိ၊

၂။ နောက်၌ဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္ဆာဇာတတ္ထိ၊

၃။ အာဟာရအကြောင်းဖြစ်ပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် အာဟာရတ္ထိနှင့်

၄။ အစိုးရပြီး ရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည့် ဣန္ဒြိယတ္ထိ ဟူ၍ လေးပါးရှိ၏။

သဟဇာတာ အကုသလာ ခန္ဓာ စ မဟာဘူတာ စ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

အတူတကွ ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ ပထဝီ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာပေါဟူသော မဟာဘုတ် လေးပါးတို့သည် လည်းကောင်း စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ အကုသလာ ခန္ဓာ စ ကဗဠီကာရော အာဟာရော စ ဣမဿ ကာယဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နောက်၌ ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ စားသောက် ဝါးမြိုသောကြောင့်ဖြစ်လာသည့် အဆီအနှစ် သြဇာဟူသော အာဟာရသည်လည်းကောင်း ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု အာဟာရဟူသော အကြောင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သော ဤကိုယ် ကာယအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ပစ္ဆာဇာတာ အကုသလာ ခန္ဓာ စ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယဉ္စ ကဋတ္တာရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။

နောက်၌ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော အကုသိုလ် နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ ရုပ်၏အသက်ဖြစ်သော ရုပ်ဇီဝိတိန္ဒြေသည်လည်းကောင်း ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ် တို့အား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *