၁။ ကုသလတၱိက  ၇။ ပဥႇာ၀ါရ

၁။ ပစၥယာႏုေလာမံ  ၁။ ၀ိဘဂၤ၀ါရ

 

၁။ ေဟတုပစၥေယာ  Hetu Paccayo (Root Condition)

 

  1. HetuPaccayo Paccayaniddeso

     

  1. Hetupaccayoti  – hetū hetusampayuttakānaC dhammānaC taCsamummhānānańca rūpānaC hetupaccayena paccayo.

  1. Hetu Paccaya (Root condition)

 

            The first condition is Hetu Paccaya. There are six Hetus. ‘Hetu’ here means root. It is compared with roots of a tree. Just as the roots maintain a tree or make a tree firm, strong and prosperous. These roots make co-nascent consciousness and mental factors and also the mind-produced matter and kamma produced matter firm, strong and prosperous.

            Hetu is compared to roots of a tree. Among the six roots greeds, hatred, delusion, non-greed, non- hatred and non-delusion. If you look at the roots and a tree, you know that the roots and the tree must be existing at the same time. Roots and the tree must be connected. In the same way, the conditioning factor here must be connected with conditioned factor. The conditioned factors must be arise simultaneously with conditioning states.

  1. Hetupaccayo Pańhāvāro

 

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū sampayuttakānaC khandhānaC hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū cittasamummhānānaC rūpānaC hetupaccayena paccayo. Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – kusalā hetū sampayuttakānaC khandhānaC cittasamummhānānańca rūpānaC hetupaccayena paccayo. (3)

 

  1. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū sampayuttakānaC khandhānaC hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū cittasamummhānānaC rūpānaC hetupaccayena paccayo. Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – akusalā hetū sampayuttakānaC khandhānaC cittasamummhānānańca rūpānaC hetupaccayena paccayo. (3)
  2. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo – vipākābyākatā kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaC khandhānaC cittasamummhānānańca rūpānaC hetupaccayena paccayo; pamisandhikkhaGe vipākābyākatā hetū sampayuttakānaC khandhānaC kamattā ca rūpānaC hetupaccayena paccayo. (1)

 104 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.