၁ – စ်ာနပစၥေယာ(Jhānapaccayo) Zawgyi

 (အပိုင္း ၁/၉) ( file 1 of 9) 

၁- Jhānapaccayo (Roman)

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo, kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

    Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

    Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

   Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

    Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

   Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo vipākābyākatāni kiriyābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

 

             ၁ – ဈာနပစ္စယော(Jhānapaccayo) Unicode

                              (အပိုင်း ၁/၉)( 1 of 9)                              

                           ၁- Jhānapaccayo (Roman)

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo, kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

    Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

    Akusalo dhammo akusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

   Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (2)

    Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo akusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (3)

   Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena paccayo vipākābyākatāni kiriyābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. (1)

 

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *