၁၈- မဂၢပစၥေယာ- Magga Paccayo (Path condition) file (2 of 8) zawgyi

 

၁၈- မဂၢပစၥေယာ- Magga Paccaya (Path condition)

၄၃၂။ ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

၁-သမၼာဒိ႒ိ၊ ၂-သမၼာသကၤပၸ၊ ၃- သမၼာ၀ါစာ၊ ၄- သမၼာကမၼႏၲ၊၅- သမၼာအာဇီ၀၊ ၆-သမၼာ၀ါယမ၊ ၇- သမၼာသတိႏွင့္ ၈-သမၼာသမာဓိ ဟူေသာ ကုသိုလ္မဂၢင္တရားတို႔သည္ အတူယွဥ္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအားမဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁-သမၼာဒိ႒ိ၊၂-သမၼာသကၤပၸ၊၃- သမၼာ၀ါစာ၊၄- သမၼာကမၼႏၲ၊၅- သမၼာအာဇီ၀၊၆-သမၼာ၀ါယမ၊၇- သမၼာသတိႏွင့္၈-သမၼာသမာဓိ ဟူေသာ ကုသိုလ္ မဂၢင္တရားတို႕သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု၊ ဗ်ာ-၃)

ကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း မဂၢပစၥယသတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁-သမၼာဒိ႒ိ၊ ၂-သမၼာသကၤပၸ၊ ၃- သမၼာ၀ါစာ၊ ၄- သမၼာကမၼႏၲ၊ ၅- သမၼာအာဇီ၀၊ ၆-သမၼာ၀ါယမ၊ ၇- သမၼာ သတိႏွင့္ ၈-သမၼာသမာဓိ ဟူေသာ ကုသိုလ္မဂၢင္တရားတို႕သည္ အတူယွဥ္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာ- ကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား လည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ တို႔ အားလည္းေကာင္း မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအားမဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁-မိစၦာဒိ႒ိ၊၂- မိစၦာသကၤပၸ၊၊၃- မိစၦာ၀ါယမႏွင့္၄- မိစၦာသမာဓိ ဟူေသာ အကုသိုလ္ မဂၢင္တရားတို႕သည္ အတူ ယွဥ္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား မဂၢပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသိုလ္တရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁-မိစၦာဒိ႒ိ၊၂- မိစၦာသကၤပၸ၊၊၃- မိစၦာ၀ါယမႏွင့္၄- မိစၦာသမာဓိ ဟူေသာ အကုသိုလ္ မဂၢင္တရားတို႕သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစိတၱဇရုပ္တို႕အားမဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ မဂၢ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု၊ဗ်ာ-၃)

အကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားအားလည္းေကာင္း၊ အဗ်ာကတတရားအားလည္းေကာင္း မဂၢပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁-မိစၦာဒိ႒ိ၊၂- မိစၦာသကၤပၸ၊၊၃- မိစၦာ၀ါယမႏွင့္၄- မိစၦာသမာဓိ ဟူေသာ အကုသိုလ္ မဂၢင္တရားတို႕သည္ အတူယွဥ္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား လည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

Young green leaves of Bodhi tree or Peepal tree, symbol of Buddha and Buddhism

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀ိပါကာဗ်ာကတာနိ ကိရိယာဗ်ာကတာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၀ိပါက္အဗ်ာကတ၊ ကိရိယာအဗ်ာကတျဖစ္ေသာ မဂၢင္တရားတို႕သည္ အတူယွဥ္၍ ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း မဂၢပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။( မဂၢင္တရားကိုယ္= ပညာ၊ ၀ိတက္၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ ဧကဂၢတာ)

 

ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟိတ္ပဋိသေႏၶ၌ ရွိေသာ (ပညာ၊ ၀ိတက္၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ ဧကဂၢတာ ဟူေသာ) မဂၢင္တရားတို႔သည္ အတူ ယွဥ္၍ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား လည္း ေကာင္း   ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ေဟတုပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

 

၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (2 of 8) pyidaungsu – unicode

၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccaya (Path condition)

၄၃၂။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

၁-သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ၂-သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ ၃- သမ္မာဝါစာ၊ ၄- သမ္မာကမ္မန္တ၊၅- သမ္မာအာဇီဝ၊ ၆-သမ္မာဝါယမ၊ ၇- သမ္မာသတိနှင့် ၈-သမ္မာသမာဓိ ဟူသော ကုသိုလ်မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူယှဉ်ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအားမဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

၁-သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊၂-သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊၃- သမ္မာဝါစာ၊၄- သမ္မာကမ္မန္တ၊၅- သမ္မာအာဇီဝ၊၆-သမ္မာဝါယမ၊၇- သမ္မာသတိနှင့်၈-သမ္မာသမာဓိ ဟူသော ကုသိုလ် မဂ္ဂင်တရားတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)

ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိ ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

၁-သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ၂-သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ ၃- သမ္မာဝါစာ၊ ၄- သမ္မာကမ္မန္တ၊ ၅- သမ္မာအာဇီဝ၊ ၆-သမ္မာဝါယမ၊ ၇- သမ္မာ သတိနှင့် ၈-သမ္မာသမာဓိ ဟူသော ကုသိုလ်မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူယှဉ်ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာ- က္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား လည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ် တို့ အားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအားမဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

၁-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊၂- မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ၊၊၃- မိစ္ဆာဝါယမနှင့်၄- မိစ္ဆာသမာဓိ ဟူသော အကုသိုလ် မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူ ယှဉ်ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား မဂ္ဂပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသိုလ်တရားသည် အဗျာကတတရားအား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

၁-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊၂- မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ၊၊၃- မိစ္ဆာဝါယမနှင့်၄- မိစ္ဆာသမာဓိ ဟူသော အကုသိုလ် မဂ္ဂင်တရားတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောစိတ္တဇရုပ်တို့အားမဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ မဂ္ဂ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု၊ဗျာ-၃)

အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

၁-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊၂- မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ၊၊၃- မိစ္ဆာဝါယမနှင့်၄- မိစ္ဆာသမာဓိ ဟူသော အကုသိုလ် မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူယှဉ်ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား လည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝိပါကာဗျာကတာနိ ကိရိယာဗျာကတာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝိပါက်အဗျာကတ၊ ကိရိယာအဗျာကတဖြစ်သော မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူယှဉ်၍ ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း မဂ္ဂပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။( မဂ္ဂင်တရားကိုယ်= ပညာ၊ ဝိတက်၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ ဧကဂ္ဂတာ)

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

သဟိတ်ပဋိသန္ဓေ၌ ရှိသော (ပညာ၊ ဝိတက်၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဟူသော) မဂ္ဂင်တရားတို့သည် အတူ ယှဉ်၍ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အား လည်း ကောင်း ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့အား လည်းကောင်း၊ ဟေတုပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 410 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *