13- ကမၼပစၥေယာ Kamma Paccaya (Kamma condition) Roman pali (1 of 6)

 

  1. Kammapaccayoti – kusalākusalaṃ kammaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

          There are two varieties of Kamma Paccaya: Sahajāta-kamma Paccaya and Nānakkhanhika- kamma Paccaya. Nānakkhanhika has the meaning of different times or different moments. ‘Sahajāta’ means the same moment. Sahajāta kamma is compared to a chief pupil or a chief disciple. He does his own job and also he encourages other pupils to do their job. In the same way, hare Volition acts like that. Volition is called Sahajāta-kamma.

          Also Volition is Nānakkhanhika-kamma. It gives results. Its results only arise after some time. There is time gap between the conditioning state which is volition and the conditioned states which are resultant consciousnesses, mental factors and Kamma-born matters.

          That Kamma is compared to a seed. When you sow a seed, it grows into a tree and then you get fruits and seeds again. We must understant there are two kinds of Kamma. The Kamma that we most commonly talk about or are familiar with is Nānakkhanhika-kamma, the second kind of Kamma. The first kind of Kamma we are not aware of. There is this kind of Kamma activity in every type of consciousness because volition accompanies every type of consciousness. Volition is in resultant consciousness. There volition is Kamma condition. It is Sahajāta-kamma not Nānakkhanhika- kamma. Volition is related to resultant consciousnesses and Kamma-born matters by Nānakkhanhika-kamma Paccaya,  Asynchronous Kamma condition.

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo . kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo . sahajātā, nānākkhaṇikā Sahajātā  kusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

Nānākkhaṇikā  – kusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo,kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

S

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo – akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo . sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā – akusalā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – akusalā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo . akusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena paccayo . vipākābyākatā kiriyābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ, cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo. (1)

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *