၁၂အာေသ၀နပစၥေယာ Āsevana Paccayo (Repetitive condition)

Roman Pali and English (1 of 10)

 

Āsevanapaccayo Paccayaniddeso

Āsevanapaccayoti – purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Purimā purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo.

Repetitive condition (Āsevana Paccayo)

                 Āsevana means repetition, doing something again and again. It is compared to previous learning. You learn something now and then later some other  thing. The first learning reinforces your second learning. The second learning reinforces the third learning and so on. The conditioning states impart something of their quality or something of their force to the succeeding states. It is also compared to using perfume again and again. Suppose there is a cup and you put perfume in it. And you use the cup everyday. So more and more it has a good smell. Āsevana  is like that repetition. Repetition means the arising of states that are of the same genus. That means Kusala to Kusala, Akusala to Akusala Kiriya to Kiriya, like that. This Āsevana  condition is actually a variety of Anantara condition. It belongs to Anantara group. It arises and then it disappears. When it disappears, it lets the succeeding one arise and it imparts some kind of force or power to the following one. Since Āsevana  Paccaya can be obtained between states that belongs to the same genus , we cannot have Āsevana Paccaya between Kusala and Akusala, or Kusala and Kiriya. Āsevana  Paccaya can only arise between Kusala and Kusala, Akusala and Akusala, Kiriya and Kiriya.

             In a thought process, let us say, between five-door adverting consciousness and eye-consciousness, there is Anantara condition. What about Āsevana  Paccaya? Āsevana  Paccaya is Javana to Javana. So there is no Āsevana  Paccaya. What about between the first Javana and the second Javana? There is  Āsevana  Paccaya. Similarly there is Āsevana  Paccaya between second and third, third and fourth, fourth and fifth, fifth and sixth, sixth and seventh. The first, second, third, fourth, fifth and sixth Javanas are included in the conditioning states. The seventh Javana cannot belong to conditioning states  because there is no state belonging to the same genus following it. So the conditioning states of Āsevana  Pacaya are the first, second, third, fourth, fifth, sixth Javanas. The conditioned states are the second, third, fourth, fifth, sixth and sevevth Javanas.

Āsevanapaccayo Pañhāvāro

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā akusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā kiriyābyākatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. (1)

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *