၁၀- ပုေရဇာတပစၥေယာ Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (2 of 5) zawgyi

 

 

၄၂၄။    အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဗ်ာကတတရားသည္ အဗ်ာကတတရားအား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာရမၼဏပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။

ပုေရဇာတပစၥည္းတြင္ –

၁ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံု (Object) ဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတ ပစၥည္းႏွင့္

၂ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ မွီရာ (Base) ဟူေသာ ၀တၳဳပုေရဇာတပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။

အာရမၼဏပုေရဇာတံ

ထိုႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံုဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတ ပစၥည္းဟူသည္ –

 

အရဟာ စကၡဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ၊

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ မ်က္စိအၾကည္ကို မၿမဲအနိစၥ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္၊ အဆင္း၊ အသံ၊ အန႔ံ၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕၊ ႏွလုံးသားတည္ရာ ၀တၳဳကို မၿမဲအနိစၥ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရအနတၱဟု ၀ိပႆနာ ႐ႈ၏။

ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆတိ၊ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏာတိ။

ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ဟူေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ ႐ုပ္အဆင္းကို ျမင္၏။ ဒိဗၺေသာတဟူေသာ အဘိညာဥ္နားျဖင့္ အသံကို ၾကား၏။

႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဒၵါယတနံ ေသာတ-၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ။ ပ။ ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ ျမင္သိစိတ္အား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ အသံသည္ ၾကားသိစိတ္အား၊ အန႔ံသည္ နံသိစိတ္အား၊ အရသာသည္ အရသာသိစိတ္အား၊ အထိအေတြ႕သည္ ထိသိစိတ္အား ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၀တၳဳပုေရဇာတံ

ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ မွီရာ (Base) ဟူေသာ ၀တၳဳပုေရဇာတ ပစၥည္းဟူသည္ –

 

စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတာယတနံ ေသာတ ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

စကၡဳပသာဒမ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္ ျမင္သိစိတ္အား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ေသာတပသာဒ နားအၾကည္႐ုပ္သည္ ၾကားသိစိတ္အား၊ ဃာနာပသာဒ ႏွာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္သည္ နံသိစိတ္အား၊ ဇိ၀ွါပသာဒ လွ်ာအၾကည္႐ုပ္သည္ အရသာသိစိတ္အား၊ ကာယပသာဒ ကိုယ္အၾကည္ ႐ုပ္သည္ ထိသိစိတ္အား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

၀တၳဳ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ၀ိပါက္ကိရိယာ အဗ်ာကတျဖစ္ကုန္ေသာ နာမ္ခႏၶာတို႔အား ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး ျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ ကု-၁)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာရမၼဏပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။

၁ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံုဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတပစၥည္းႏွင့္

၂ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ မွီရာဟူေသာ ၀တၳဳပုေရဇာတပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ၏။

အာရမၼဏပုေရဇာတံ

ထိုႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံုဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတ ပစၥည္းဟူသည္ –

 

ေသကၡာ ၀ါ ပုထုဇၨနာ ၀ါ စကၡဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။

က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ဟူေသာ အရိယာ ေသကၡာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကသည့္ ပုထုဇဥ္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအၾကည္ကို မၿမဲအနိစၥ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရအနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈၾကကုန္၏။ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္ အၾကည္၊ အဆင္း၊ အသံ၊ အန႔ံ၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕၊ ႏွလုံးသားတည္ရာ၀တၳဳကို မၿမဲအနိစၥ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အစိုးမရ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈၾကကုန္၏။

ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆႏၲိ။ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏႏၲိ။

ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ဟူေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ ႐ုပ္အဆင္းကို ျမင္၏၊ ဒိဗၺေသာတဟူေသာ အဘိညာဥ္နားျဖင့္ အသံကိုၾကား၏။

၀တၳဳပုေရဇာတံ ၀တၳဳ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ ကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ဗ်ာ၊ အကု-၃)

အဗ်ာကတတရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

အာရမၼဏပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။

၁ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံုဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတ ပစၥည္းႏွင့္

၂ –      ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ မွီရာဟူေသာ ၀တၳဳပုေရဇာတပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။

အာရမၼဏပုေရဇာတံ

ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားမ်ားမျဖစ္မီ ေရွးကျဖစ္ႏွင့္သည့္ အာ႐ံုဟူေသာ အာရမၼဏပုေရဇာတပစၥည္းဟူသည္ –

 

စကၡဳံ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊ ၀ိစိကိစၦာ ဥပၸဇၨတိ၊  ဥဒၶစၥံ ဥပၸဇၨတိ၊ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။  ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊ ၀ိစိကိစၦာ ဥပၸဇၨတိ၊ ဥဒၶစၥံ ဥပၸဇၨတိ၊ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။

မ်က္စိအၾကည္ကို အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္၏၊ ထိုသို႔ သာယာ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္မႈကို အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈရာဂ ျဖစ္၏။ အယူလြဲမွားမႈ ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ယုံမွားသံသယ ၀ိစိကိစၦာ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ဥဒၶစၥျဖစ္၏၊ စိတ္ႏွလံုး မသာယာမႈ ေဒါမနႆ ျဖစ္၏။ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္၊ အဆင္း၊ အသံ၊ အန႔ံ၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕၊ ႏွလုံးသားတည္ရာ၀တၳဳတို႔ကို အႆာေဒတိ သာယာျမတ္ႏိုး၏၊ အဘိနႏၵတိ အလြန္ ႏွစ္သက္၏၊ ထိုသို႔ သာယာျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္မႈကို အာ႐ုံျပဳ၍ စြဲလမ္းကပ္ၿငိမႈ ရာဂျဖစ္၏။ အယူလြဲမွားမႈ ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ယုံမွားသံသယ ၀ိစိကိစၦာ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ဥဒၶစၥျဖစ္၏၊ စိတ္ႏွလံုး မသာယာျခင္း ေဒါမနႆ ျဖစ္၏။

၀တၳဳပုေရဇာတံ ၀တၳဳ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မွီရာ၀တၳဳ႐ုပ္သည္ အကုသိုလ္နာမ္ခႏၶာတို႔အား ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

 

၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (2 of 5) pyidaungsu – unicode

၄၂၄။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာရမ္မဏပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။

ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် –

၁ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံ (Object) ဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတ ပစ္စည်းနှင့်

၂ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် မှီရာ (Base) ဟူသော ဝတ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။


အာရမ္မဏပုရေဇာတံ

ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတ ပစ္စည်းဟူသည် –

အရဟာ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ၊

ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် မျက်စိအကြည်ကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။ နားအကြည်၊ နှာခေါင်းအကြည်၊ လျှာအကြည်၊ ကိုယ်အကြည်၊ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ နှလုံးသားတည်ရာ ဝတ္ထုကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရအနတ္တဟု ဝိပဿနာ ရှု၏။

ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿတိ၊ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏာတိ။

ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဟူသော အဘိညာဉ်မျက်စိဖြင့် ရုပ်အဆင်းကို မြင်၏။ ဒိဗ္ဗသောတဟူသော အဘိညာဉ်နားဖြင့် အသံကို ကြား၏။

ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဒ္ဒါယတနံ သောတ-ဝိညာဏဿ။ ပ။ ဂန္ဓာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ။ ပ။ ရသာယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ ပုရေဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဆင်းရူပါရုံသည် မြင်သိစိတ်အား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အသံသည် ကြားသိစိတ်အား၊ အနံ့သည် နံသိစိတ်အား၊ အရသာသည် အရသာသိစိတ်အား၊ အထိအတွေ့သည် ထိသိစိတ်အား ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထုပုရေဇာတံ

ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် မှီရာ (Base) ဟူသော ဝတ္ထုပုရေဇာတ ပစ္စည်းဟူသည် –

စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သောတာယတနံ သောတ ဝိညာဏဿ။ ပ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ။ ပ။ ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

စက္ခုပသာဒမျက်စိအကြည်ရုပ်သည် မြင်သိစိတ်အား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ သောတပသာဒ နားအကြည်ရုပ်သည် ကြားသိစိတ်အား၊ ဃာနာပသာဒ နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်သည် နံသိစိတ်အား၊ ဇိဝှါပသာဒ လျှာအကြည်ရုပ်သည် အရသာသိစိတ်အား၊ ကာယပသာဒ ကိုယ်အကြည် ရုပ်သည် ထိသိစိတ်အား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

ဝတ္ထုဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာဝတ္ထုရုပ်သည် ဝိပါက်ကိရိယာ အဗျာကတဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာတို့အား ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ကု-၁)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာရမ္မဏပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။

၁ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတပစ္စည်းနှင့်

၂ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် မှီရာဟူသော ဝတ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်းဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိ၏။


အာရမ္မဏပုရေဇာတံ

ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတ ပစ္စည်းဟူသည် –

သေက္ခာ ဝါ ပုထုဇ္ဇနာ ဝါ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။

ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာ သေက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ကြသည့် ပုထုဇဉ် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ မျက်စိအကြည်ကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရအနတ္တဟု ဝိပဿနာရှုကြကုန်၏။ နားအကြည်၊ နှာခေါင်းအကြည်၊ လျှာအကြည်၊ ကိုယ် အကြည်၊ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ နှလုံးသားတည်ရာဝတ္ထုကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ဝိပဿနာရှုကြကုန်၏။

ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿန္တိ။ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏန္တိ။

ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဟူသော အဘိညာဉ်မျက်စိဖြင့် ရုပ်အဆင်းကို မြင်၏၊ ဒိဗ္ဗသောတဟူသော အဘိညာဉ်နားဖြင့် အသံကိုကြား၏။

ဝတ္ထုပုရေဇာတံ ဝတ္ထု ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာဝတ္ထုရုပ်သည် ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)

အဗျာကတတရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

အာရမ္မဏပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။

၁ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတ ပစ္စည်းနှင့်

၂ – ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် မှီရာဟူသော ဝတ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။


အာရမ္မဏပုရေဇာတံ

ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရားများမဖြစ်မီ ရှေးကဖြစ်နှင့်သည့် အာရုံဟူသော အာရမ္မဏပုရေဇာတပစ္စည်းဟူသည် –

စက္ခုံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

မျက်စိအကြည်ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်၏။ အယူလွဲမှားမှု ဒိဋ္ဌိဖြစ်၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု ဥဒ္ဓစ္စဖြစ်၏၊ စိတ်နှလုံး မသာယာမှု ဒေါမနဿ ဖြစ်၏။ နားအကြည်၊ နှာခေါင်းအကြည်၊ လျှာအကြည်၊ ကိုယ်အကြည်၊ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ နှလုံးသားတည်ရာဝတ္ထုတို့ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာမြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှု ရာဂဖြစ်၏။ အယူလွဲမှားမှု ဒိဋ္ဌိဖြစ်၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု ဥဒ္ဓစ္စဖြစ်၏၊ စိတ်နှလုံး မသာယာခြင်း ဒေါမနဿ ဖြစ်၏။

ဝတ္ထုပုရေဇာတံ ဝတ္ထု အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

မှီရာဝတ္ထုရုပ်သည် အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။

 48 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.