၁၀- ပုေရဇာတပစၥေယာ Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (1 of 5)

 

          Number ten is Purejata Paccaya. ‘Pure’ means before. ‘Jata’ means arisen. So ‘Purejāta’  means those that have arisen before, arisen before and still existing at the time. Purejāta is compared to the sun or the moon since the beginning of the world. It is said that in the beginning there was no sun and no moon. So beings lived in the dark and they were afraid. Then they longed for something to give them light. And the sun came up one day. After that, that is, the sun’s arising and the moon’s arising (The moon came up later), they have served as a condition of Purejāta for beings. We depend on the sun. The sun has been in the world for many, many years. So it is Purejāta Paccaya. It arises before, but it is still existing now. That we must understand not that it arose before and then it is no more now. If it is no more now, it is not called Purejāta Paccaya. Purejāta Paccaya is also a kind of Atthi Paccaya, number 21. In order for a state to be Purejāta Paccaya it must have arisen before the conditioned state and it must be existing at the present moment.

Purejātapaccayo

 

  1. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇa- purejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ  arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe… gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe… rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.

Vatthupurejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa …pe… ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe… jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyāka- tānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ.

Ārammaṇapurejātaṃ – sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti. Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti.

Vatthupurejātaṃ  vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ – cakkhuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati.

Vatthupurejātaṃ  vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

 353 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *