၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာ

ဘ၀ႏွင့္ ပ႒ာန္းသင္ခန္းစာ

 

          ပုေရ = ေရွးဦးစြာ၊ ဇာတ = ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ပစၥယ = အေၾကာင္းတရား။ ေရွးဦးႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အေၾကာင္း တရားဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ Prenascence – condition တနည္း  Born earlier ဟု ဘာသာျပန္ဆိုၾကပါသည္။ ပုေရဇာတ Born earlierဟု ေခၚရသည့္အေၾကာင္းမွာ ‘အေၾကာင္းတရားမ်ားက အက်ဳိးတရားမျဖစ္ေပၚခင္ ေရွ႕က ျဖစ္ႏွင့္ေသာ ေၾကာင့္တည္း’။

 

ဇာတပစၥည္း ၃-ပါး

 

(က)     အေၾကာင္းတရားက အက်ဳိးတရားမျဖစ္ခင္ ေရွ႕ကျဖစ္ႏွင့္သည့္ ပုေရဇာတပစၥည္း Born earlier တစ္နည္း Prenascence – condition

(ခ )     အက်ဳိးတရားက အေၾကာင္းတရားမျဖစ္ခင္ ေရွ႕ကျဖစ္ႏွင့္သည့္ ပစၦာဇာတပစၥည္း- Born earlier တစ္နည္း Prenascence – condition

(ဂ )     အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ဳိးတရား ၿပိဳင္တူျဖစ္သည့္ သဟဇာတပစၥည္း။ Conascence- condition တနည္း  Born together.

 

 

ပုေရဇာတပစၥည္း၏သခ်ၤာ

 

          ပုေရဇာတပစၥည္း၏ သခ်ၤာမွာ – ၃ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္  ‘ပုေရဇာေတ တီဏိ’ဟု မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသခ်ၤာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္ –

 

အဗ်ာကတဓမၼာ သခ်ၤာ-၃

(၁) ဗ်ာ – ဗ်ာ        (၂) ဗ်ာ – ကု      (၃) ဗ်ာ – အကု

 

 

၀တၳဳပုေရဇာတႏွင့္ အာရမၼဏပုေရဇာတ

 

          ပုေရဇာတပစၥည္းတြင္ ၁-၀တၳဳပုေရဇာတႏွင့္ ၂-အာရမၼဏပုေရဇာတဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ ၀တၳဳပုေရဇာတကို ေလ့လာရာတြင္ ၁-စကၡဳ၀တၳဳ၊ ၂-ေသာတ၀တၳဳ၊ ၃-ဃာန၀တၳဳ၊ ၄-ဇိ၀ွါ၀တၳဳ၊ ၅-ကာယ၀တၳဳ၊ ၆-ဟဒယ၀တၳဳတို႔ကို ဦးစြာ မွတ္သားထားရပါမည္။

          အာရမၼဏပုေရဇာတကို ေလ့ရာတြင္ ၁-႐ူပါ႐ံု အဆင္း၊ ၂-သဒၵါ႐ံု အသံ၊ ၃-ဂႏၶာ႐ံု အနံ႔၊ ၄-ရသာ႐ံု အရသာ၊ ၅-ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု အထိအေတြ႕တို႔ကို ဦးစြာ မွတ္သားမိရန္ လိုေပသည္။

          ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ တည္ရာမွီရာ  Base အျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ၀တၳဳပုေရဇာတ။ ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္အာ႐ံု Object အျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို အာရမၼဏပုေရဇာတ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္သည့္ နား၊ ႏွာေခါင္း၌ ၾကားသိစိတ္ နံသိစိတ္တို႔ကိုလည္း အလားတူ နားလည္ရပါမည္။

 

ပုေရဇာတပစၥည္း၏သခ်ၤာ

 

          ပုေရဇာတပစၥည္း၏ သခ်ၤာမွာ-၃ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ပုေရဇာေတ တီဏိ’ဟု မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသခ်ၤာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္ –

 

အဗ်ာကတဓမၼာ သခ်ၤာ-၃

(၁) ဗ်ာ-ဗ်ာ          (၂)ဗ်ာ-ကု         (၃)ဗ်ာ-အကု

 

 

၀တၳဳပုေရဇာတႏွင့္ အာရမၼဏပုေရဇာတ

 

          ပုေရဇာတပစၥည္းတြင္ ၁-၀တၳဳပုေရဇာတႏွင့္ ၂-အာရမၼဏပုေရဇာတဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ ၀တၳဳပုေရဇာတကို ေလ့လာရာတြင္ ၁-စကၡဳ၀တၳဳ၊ ၂-ေသာတ၀တၳဳ၊ ၃-ဃာန၀တၳဳ၊ ၄-ဇိ၀ွါ၀တၳဳ၊ ၅-ကာယ၀တၳဳ၊ ၆-ဟဒယ၀တၳဳတို႔ကို ဦးစြာ မွတ္သားထားရပါမည္။

          အာရမၼဏပုေရဇာတကို ေလ့ရာတြင္ ၁-႐ူပါ႐ံု အဆင္း၊ ၂-သဒၵါ႐ံု အသံ၊ ၃-ဂႏၶာ႐ံု အနံ႔၊ ၄-ရသာ႐ံု အရသာ၊ ၅-ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု အထိအေတြ႕တို႔ကို ဦးစြာ မွတ္သားမိရန္ လိုေပသည္။

          ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ တည္ရာမွီရာ  Base အျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ၀တၳဳပုေရဇာတ။ ျမင္သိစိတ္ စကၡဳ၀ိညာဏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္အာ႐ံု Object အျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို အာရမၼဏပုေရဇာတ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္သည့္ နား၊ ႏွာေခါင္း၌ ၾကားသိစိတ္ နံသိစိတ္တို႔ကိုလည္း အလားတူ နားလည္ရပါမည္။

၀တၳဳပုေရဇာတ ႀကိဳတင္ျဖစ္ႏွင့္သည္

 

          ဤတြင္ ၀တၳဳပုေရဇာတပစၥည္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တည္ရာ မွီရာ Base က Born earlier. ႀကိဳတင္ျဖစ္ႏွင့္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳပါသည္ (၀ါ) ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ- အဆင္းကိုျမင္ရန္ စကၡဳ၀တၳဳကို အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ရသည္။ အသံကို ၾကားရန္ ေသာတ၀တၳဳကို အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ရပါသည္။

          ပဥႇာ၀ါရ၌ “႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ” ဟုလည္းေကာင္း ပစၥယနိေဒၵသ ပါဠိေတာ္၌ “စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ”ဟု လာရွိပါသည္။ စကၡဳပသာဒ (၀ါ) စကၡဳ၀တၳဳသည္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္ (ျမင္သိစိတ္)ကို ပုေရဇာတပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏ဟု အဓိပၸါယ္ရရွိ ပါသည္။

          မ်က္စိအၾကည္ စကၡဳပသာဒ (၀ါ) စကၡဳ၀တၳဳသည္ ႐ုပ္သက္၊ နာမ္သက္မ်ား၏ သဘာ၀နိယာမအတိုင္း ဥပါဒ္၊ ႒ီ၊ ဘင္ Process ထဲမွ ျဖစ္ တည္ ပ်က္၍၊ ျဖစ္ တည္ ပ်က္၍ သြားေနပါသည္။ ဤတြင္ Born earlier.တင္ႀကိဳ၍ ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုရာ၌ မိမိတို႔သိမွတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ နာရီ မည္မွ် တင္ႀကိဳ ျဖစ္ရသနည္း ဟူေသာေမးခြန္း ေပၚေပါက္လာပါသည္။

 

 

၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော PYIDAUNGSU-UNICODE

ဘဝနှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ

ပုရေ = ရှေးဦးစွာ၊ ဇာတ = ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပစ္စယ = အကြောင်းတရား။ ရှေးဦးကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်း တရားဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ Prenascence – condition တနည်း Born earlier ဟု ဘာသာပြန်ဆိုကြပါသည်။ ပုရေဇာတ Born earlierဟု ခေါ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ‘အကြောင်းတရားများက အကျိုးတရားမဖြစ်ပေါ်ခင် ရှေ့က ဖြစ်နှင့်သော ကြောင့်တည်း’။

ဇာတပစ္စည်း ၃-ပါး

(က) အကြောင်းတရားက အကျိုးတရားမဖြစ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပုရေဇာတပစ္စည်း Born earlier တစ်နည်း Prenascence – condition

(ခ ) အကျိုးတရားက အကြောင်းတရားမဖြစ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်း- Born earlier တစ်နည်း Prenascence – condition

(ဂ ) အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရား ပြိုင်တူဖြစ်သည့် သဟဇာတပစ္စည်း။ Conascence- condition တနည်း Born together.

 

 

 

ပုရေဇာတပစ္စည်း၏သင်္ချာ

ပုရေဇာတပစ္စည်း၏ သင်္ချာမှာ – ၃ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘ပုရေဇာတေ တီဏိ’ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည် –

အဗျာကတဓမ္မာ သင်္ချာ-၃

(၁) ဗျာ – ဗျာ (၂) ဗျာ – ကု (၃) ဗျာ – အကု

 

ဝတ္ထုပုရေဇာတနှင့် အာရမ္မဏပုရေဇာတ

ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် ၁-ဝတ္ထုပုရေဇာတနှင့် ၂-အာရမ္မဏပုရေဇာတဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဝတ္ထုပုရေဇာတကို လေ့လာရာတွင် ၁-စက္ခုဝတ္ထု၊ ၂-သောတဝတ္ထု၊ ၃-ဃာနဝတ္ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ၅-ကာယဝတ္ထု၊ ၆-ဟဒယဝတ္ထုတို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားထားရပါမည်။

အာရမ္မဏပုရေဇာတကို လေ့ရာတွင် ၁-ရူပါရုံ အဆင်း၊ ၂-သဒ္ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန္ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့တို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားမိရန် လိုပေသည်။

မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန် တည်ရာမှီရာ Base အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ဝတ္ထုပုရေဇာတ။ မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အာရုံ Object အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို အာရမ္မဏပုရေဇာတ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် နား၊ နှာခေါင်း၌ ကြားသိစိတ် နံသိစိတ်တို့ကိုလည်း အလားတူ နားလည်ရပါမည်။

 

 

ပုရေဇာတပစ္စည်း၏သင်္ချာ

ပုရေဇာတပစ္စည်း၏ သင်္ချာမှာ-၃ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘ပုရေဇာတေ တီဏိ’ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည် –

အဗျာကတဓမ္မာ သင်္ချာ-၃

(၁) ဗျာ-ဗျာ (၂)ဗျာ-ကု (၃)ဗျာ-အကု

 

ဝတ္ထုပုရေဇာတနှင့် အာရမ္မဏပုရေဇာတ

ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် ၁-ဝတ္ထုပုရေဇာတနှင့် ၂-အာရမ္မဏပုရေဇာတဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဝတ္ထုပုရေဇာတကို လေ့လာရာတွင် ၁-စက္ခုဝတ္ထု၊ ၂-သောတဝတ္ထု၊ ၃-ဃာနဝတ္ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ၅-ကာယဝတ္ထု၊ ၆-ဟဒယဝတ္ထုတို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားထားရပါမည်။

အာရမ္မဏပုရေဇာတကို လေ့ရာတွင် ၁-ရူပါရုံ အဆင်း၊ ၂-သဒ္ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန္ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့တို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားမိရန် လိုပေသည်။

မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန် တည်ရာမှီရာ Base အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ဝတ္ထုပုရေဇာတ။ မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အာရုံ Object အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို အာရမ္မဏပုရေဇာတ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် နား၊ နှာခေါင်း၌ ကြားသိစိတ် နံသိစိတ်တို့ကိုလည်း အလားတူ နားလည်ရပါမည်။

 

၀တ္ထုပုရေဇာတ ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်သည်

ဤတွင် ဝတ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်း၏ ထူးခြားချက်မှာ တည်ရာ မှီရာ Base က Born earlier. ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်ပြီး ကျေးဇူးပြုပါသည် (ဝါ) ဖြစ်စေပါသည်။ ဥပမာ- အဆင်းကိုမြင်ရန် စက္ခုဝတ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရသည်။ အသံကို ကြားရန် သောတဝတ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရပါသည်။

ပဥှာဝါရ၌ “ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော” ဟုလည်းကောင်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော်၌ “စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ပုရေဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော”ဟု လာရှိပါသည်။ စက္ခုပသာဒ (ဝါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် စက္ခုဝိညာဏဓာတ် (မြင်သိစိတ်)ကို ပုရေဇာတပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏ဟု အဓိပ္ပါယ်ရရှိ ပါသည်။

မျက်စိအကြည် စက္ခုပသာဒ (ဝါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် ရုပ်သက်၊ နာမ်သက်များ၏ သဘာဝနိယာမအတိုင်း ဥပါဒ်၊ ဋ္ဌီ၊ ဘင် Process ထဲမှ ဖြစ် တည် ပျက်၍၊ ဖြစ် တည် ပျက်၍ သွားနေပါသည်။ ဤတွင် Born earlier.တင်ကြို၍ ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုရာ၌ မိမိတို့သိမှတ်နိုင်သည့် အချိန်ကာလအားဖြင့် နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ နာရီ မည်မျှ တင်ကြို ဖြစ်ရသနည်း ဟူသောမေးခွန်း ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။

 

 218 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.