၁ – ကုသလတၱိက ၇ – ပဥႇာ၀ါရ

၁ – ပစၥယာႏုေလာမ ၁ – ၀ိဘဂၤ၀ါရ

 

၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာ Purejāta Paccaya (Prenascence condition)

 

  1. Purejātapaccayo Paccayaniddeso

 

  1. Purejātapaccayoti – cakkhāyatanamh cakkhuviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānańca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Sotāyatanamh sotaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Ghānāyatanamh ghānaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Jivhāyatanamh jivhāviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Kāyāyatanamh kāyaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo.

            Rūpāyatanamh cakkhuviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Saddāyatanamh  sotaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Gandhāyatanamh ghānaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejāta-paccayena paccayo. Rasāyatanamh jivhāviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Phommhabbāyatanamh  kāyaviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Rūpāyatanamh  saddāyatanamh  gandhāyatanamh  rasāyatanamh phommhabbāyatanamh  manodhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo.

Yamh rūpamh nissāya manodhātu ca manoviññānhadhātu ca vattanti, tamh rūpamh manodhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh purejātapaccayena paccayo. Manoviññānhadhātuyā tamhsampayuttakānañca dhammānamh kiñci kāle purejātapaccayena paccayo, kińci kāle na purejāta-paccayena paccayo.

 

  1. Purejāta Paccaya (Prenascence condition)

 

            Number ten is Purejata Paccaya. ‘Pure’ means before. ‘Jata’ means arisen. So ‘Purejāta’  means those that have arisen before, arisen before and still existing at the time. Purejāta is compared to the sun or the moon since the beginning of the world. It is said that in the beginning there was no sun and no moon. So beings lived in the dark and they were afraid. Then they longed for something to give them light. And the sun came up one day. After that, that is, the sun’s arising and the moon’s arising (The moon came up later), they have served as a condition of Purejāta for beings. We depend on the sun. The sun has been in the world for many, many years. So it is Purejāta Paccaya. It arises before, but it is still existing now. That we must understand not that it arose before and then it is no more now. If it is no more now, it is not called Purejāta Paccaya. Purejāta Paccaya is also a kind of Atthi Paccaya, number 21. In order for a state to be Purejāta Paccaya it must have arisen before the conditioned state and it must be existing at the present moment.

 179 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.