ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ အသီးသီး၏သင္တန္းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား (သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း)၊ (အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဟူ၍လည္းေကာင္း)၊ (အသက္(၃၅)ႏွစ္ အထက္ႏွင့္ေအာက္ဟူ၍လည္းေကာင္း)၊ (ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမဟူ၍လည္းေကာင္း)၊ (ဘဲြ႕ရ/မရ ဟူ၍လည္းေကာင္း) ခဲြျခားသတ္မွတ္၍ စာရင္းျပဳစုထားရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွွိရပါသည္။
ကုလရကၡိတယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ
ကုလရကၡိတယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ဇြန္လတြင္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းကို (၁)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ရာ သင္တန္းသို႕ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ
၁။ အမ်ိဳးသား =၁၀၃ဦး ႏွင့္ အမ်ိဴးသမီး =၂၈၆ဦး ေပါင္း (၃၈၉)ဦး။
၂။ အသက္(၃၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ = ၃၀ဦး ႏွင့္
အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ =၃၅၉ဦး ၊ ေပါင္း(၃၈၉)ဦး။
၃။ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ =၃၅၀ ဦးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ =၃၉ ဦး ေပါင္း(၃၈၉)ဦး။
၄။ ဘဲြ႕ရသင္တန္းသား =၃၉ ဦး ႏွင့္ ဘဲြ႕မရသင္တန္းသား =၃၅၀ ဦး ၊ ေပါင္း (၃၈၉)ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ
ေမာ္လၿမိဳင္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ဇြန္လတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကို (၁)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ရာ သင္တန္းသို႕ တက္ေရာက္သူ
၁။ သံဃာေတာ္ =၂၉ ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ =…..ေပါင္း(၂၉)ပါး
၂။ အသက္(၃၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ = ၁၃ ဦး ႏွင့္
အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ = ၁၆ ဦး ၊ ေပါင္း(၂၉)ဦး။
၃။ ဘဲြ႕ရသင္တန္းသား = ၂၈ ဦး ႏွင့္ ဘဲြ႕မရသင္တန္းသား = ၁ ဦး ၊ ေပါင္း =၂၉ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ
ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ဇြန္လတြင္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းကို (၁)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ရာ သင္တန္းသို႕တက္ေရာက္သူ
၁။ သံဃာေတာ္ =၁၀ပါးႏွင့္ သီလရွင္(၁)ပါး ေပါင္း(၁၁)ပါး
၂။ အမ်ိဳးသား =၂၁ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး =၂၅ဦး ေပါင္း(၄၆)ဦး
၃။ အသက္(၃၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ = ၇ ဦး ႏွင့္
အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ = ၃၉ ဦး ၊ ေပါင္း(၄၆)ဦး။
၄။ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ =၂၉ ဦးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ =၁ ဦး
၅။ ဘြဲ႕ရ = ၁ ဦး ႏွင့္ ဘြ႕ဲမရ =၄၅ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ဇြန္လတြင္ လူငယ္၊ လူလတ္ ၊ လူႀကီးအဘိဓမၼာႏွင္႔၀ိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္းကို (၄)ႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႕ ရာသင္တန္းသို႔တတ္ေရာက္သူ
၁၊ သံဃာေတာ္= ၈ပါးႏွင္႔ သီလရွင္္(၁၂)ပါး ေပါင္း (၂၀)ပါး
၂။ အမ်ိဳးသား=၄၈ဦး ႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး=၁၀၀ဦး ေပါင္းေ(၁၄၈)ဦး
၃။ အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္(၇၂)ဦးအသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္(၃၅)အထက္(၉၆)ဦး
၄။ဘြဲ႕ရ(၁၁၆)ဦး၊ ဘြဲ႔မရ(၅၂)ဦး ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူစုစုေပါင္းမွာ (၁၆၈)ဦးျဖစ္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ဇြန္လတြင္ လူငယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီးေတြ႔စံုပြဲကို (၁)ႀကိမ္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႕ရာ သင္တန္းသို႔တတ္ေရာက္သူ
၁။ အမ်ိိဴးသား(၃)ဦး ၊အမ်ိဴးသမီး (၂၁)ဦး
၂။ဘြဲ႔ရ(၁၉)ဦးဘြဲ႔မရ(၅)ဦ
၃။အသက္(၃၅)အထက္္(၂၁)ဦး ၊အသက္(၃၅)ေအာက္(၃)ဦးတတ္ေရာက္ၿပီးစုစုေပါင္း(၂၄)ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္း
ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဇြန္လတြင္ အျမင္ဖြင္႔သင္တန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း(၂)ခုႏွင္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုင္ရာသင္တန္း စသည္ျဖစ္ စုစုေပါင္းသင္တန္း(၄)ခုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။
၁။အျမင္ဖြင္႔သင္တန္းတြင္ သံဃာေတာ္(၉)ပါး၊ အမ်ိဴးသား(၃၁)ဦးႏွင္႔အမ်ိဳးသမီး(၃၃)ဦးတတ္ေရာက္ခဲ႔ရာ အသက္(၃၅)အထက္(၂၂)ဦး အသက္(၃၅)ေအာက္ (၅၁)ဦး၊ဘြဲ႔ရ(၄)ဦးႏွင္႔ ဘြဲ႔မရ(၆၉)ဦးျဖစ္ၿပီးစုစုေပါင္းမွာ သင္တန္းသို႔တတ္ေရာက္သူ(၇၃)ဦးျဖစ္ပါသည္။

၂။ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းတြင္(၂)ခုတြင္္ အမ်ိဴးသား(၇၇)ဦးႏွင္႔ အမ်ိဴး သမီး(၅၅၁)ဦးစုစုေပါင္း (၆၂၉)ဦးတတ္ ေရာက္ခဲ႔ၿပီး အသက္(၃၅)အထက္(၅၅၂)ဦး ၊ အသက္(၃၅)ေအာက္(၇၇)ဦး၊ ဘြဲ႔ရ(၆၂၉)ဦးျဖစ္ပါသည္

၃။ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုင္ရာသင္တန္း(၁)ႀကိမ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား(၁၂၀)ပါးတတ္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး အသက္(၃၅) အထက္(၄၄)ပါးႏွင္႔ အသက္(၃၅)ေအာက္ (၇၆)ပါး တတ္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။
ssss_Page_1

 412 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *