ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း) ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက္) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ  ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (24.02.20)

ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (၁-၄)  24.02.20 (21 Days Retreat – A – D)

ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (၁)  24.02.20 (21 Days Retreat – A)

ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (၂)  24.02.20 (21 Days Retreat – B)

ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (၃)  24.02.20 (21 Days Retreat – C)

ေဟတုပစၥည္းႏွင့္ ဘ၀သံသရာ (၄)  24.02.20 (21 Days Retreat – D)

 273 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.