IMG_4769

IMG_4763

IMG_4752

IMG_4751

IMG_4746

IMG_4728

IMG_4726

IMG_4725

IMG_4697

IMG_4696

IMG_4691မိမိတို႕သည္ ေဒသအသီးသီးမွ

ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မွာ

အေပ်ာ္ခရီးထြက္လာသည္မဟုတ္ပါ။

မိမိတို႕ မိသားစုႏွင့္ တကြ

အရာအားလံုးကို စြန္႕ခြာလာျခင္းအတြက္

အျပန္လက္ေဆာင္အျဖစ္

မည္သည့္အရာတို႕ကို ယူသြားမည္ဆိုတာ

စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ဤသင္တန္းသည္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ

နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္

မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သည့္ ဤသင္တန္းမွ

ယဥ္ေက်းလိမၼာသည့္ နည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ

မိမိကိုယ္တိုင္သာမက သာသနာေတာ္အတြက္ပါ

ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသင္တန္းသည္ မိမိိတို႕

ဘဝထဲတြင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားေပးပါသည္။

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *