ရန္ကင္းေတာရပရိယတိပဋိပတ္ ဌာနတြင္ အမွတ္စဥ္ (၁၁၉) ဝိပႆနာတရားစခန္းကိုစက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔မွ(၂၅)ရက္ေန႔အထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
တရားစခန္း၏ပထမေန႔တြင္ ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ မဂၢင္(၈)ပါးတရားေတာ္ျမတ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာသီလသာသနာ၊ သမာဓိသာသနာ၊ ပညာသာသနာတို႕ကိုတရားအားထုတ္ေနၾကသည့္ ေယာဂီမ်ားကတရားစခန္းအတြင္းမွာသာမက ဘ၀ထဲအထိပါလိုက္နာက်င့္သံုးတတ္ေစရန္ သြန္သင္ဆံုးမေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သီလမဂၢင္(၃)ပါးမွ သမၼာဝါစာ (Right speech) ေကာင္းစြာေျပာဆိုမႈ (၄)ပါး
၁။ လိမ္ညာစကားမေျပာရ
၂။ ဂုံးေခ်ာစကားမေျပာရ
၃။ ၾကမ္းတမ္းစကားမေျပာရ
၄။ ပိန္ဖ်င္းစကားမေျပာရ
လိမ္ညာဝါၾကြား ၊ ဂုံးေခ်ာ၊ ၾကမ္းတမ္း၊ ပိန္ဖ်င္းေသာစကားတို႕သည္ မိစာၦဝါစာ (Wrong speech) ျဖစ္ေၾကာင္း?
သမၼာကမၼႏ ၱ (Right action) ေကာင္းစြာျပဳလုပ္မႈ (၃)ပါး
၁။ သူ႕အသက္ မသတ္ရ
၂။ သူတစ္ပါးဥစၥာမခိုးရ
၃။ လင္ရွိမယား၊ မယားရွိလင္ႏွင့္ မလြန္က်ဴးရလြန္က်ဴးပါက(Wrong action) ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
သမၼာအာဇီဝ (Right livelihood) ေကာင္းစြာအသက္ေမြးမႈ
မိစာၦဝါစာ (Wrong speech)(၄) ပါးျဖင့္ ေငြမရွာရပါ။
မိစာၦကမၼ ႏၱ (wrong action) (၃)ပါးျဖင့္ ေငြမရွာရပါ။ထို႔ျပင္
၁။ လက္နက္ေရာင္းၿပီးေငြမရွာရပါ
၂။ အဆိပ္ေရာင္းၿပီးေငြမရွာရပါ
၃။ အသား၊ ငါးေရာင္းၿပီးေငြမရွာရပါ
၄။ မူးယစ္ေဆးေရာင္းၿပီးေငြမရွာရပါ
၅။ လူကုန္ကူးၿပီးေငြမရွာရပါစသည္တို႕သည္ မိစာၦအာဇီ၀ျဖစ္ေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူပါသည့္။
ထိုသီလမဂၢင္ကိုယခုတရားစခန္းအတြင္းသာျဖည့္က်င့္ရန္မဟုတ္ဘဲေယာဂီတို႕၏ဘ၀ထဲတြင္ပါ လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္မွသာလွ်င္ သမၼာအာဇီဝ ျဖင့္ ဘ၀ေနထိုင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီလေကာင္းမြန္စြာျဖည့္က်င့္ျခင္းသည္ပစၥဳပါၸၸၸၸၸၸန္အတြက္လည္းေကာင္းမြန္ၿပီး၊ တမလြန္ ဘ၀အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းတို႕ကိုအထူးအားျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပကာသြန္သင္ေပးေတာ္မူပါသည္။

ေေေ_Page_1

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *