“အက်ိဳးေပးမေကာင္းတာကို လက္ခံႏိုင္တာက ဉာဏ္၊ အ​ေၾကာင္းေကာင္းေတြ ျပဳျပင္တာကလည္း ဉာဏ္”

ဝိပါကပစ္စ​ေယာ Vipaka Paccayo (Sunday Dhamma Discussion) (A)

 

ဝိပါကပစ္စ​ေယာ Vipaka Paccayo (Sunday Dhamma Discussion) (B)

 

ဝိပါကပစ္စ​ေယာ Vipaka Paccayo (Sunday Dhamma Discussion) (C)

 

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *