ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ဌာန
ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌာန
Teacher Training Centre for Dhamma School(TTCDS)

ေနရာ    ။    ။   ရန္ကင္းေတာရ  ပရိယတ္ ပဋိပတ္ဌာန၊  သေျပပင္၊
လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊
ရက္စြဲ    ။    ။   သာသနာေတာ္ႏွစ္    ၂၅၅၇ ခုႏွစ္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္    ၁၃၇၅ ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္  (    )ရက္။
ခရစ္သကၠရာဇ္    ၂၀၁၃ ခု၊  စက္တင္ဘာလ        (   )ရက္။
၁။    ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို  ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည့္  လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား  ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး စာရိတၱမ႑ိဳင္ ျမင့္မားကာ   အမ်ိးဘာသာ  သာသနာကုိ   ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္  လူေတာ္  လူေကာင္း မ်ားေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္  သင္ၾကားေပးၾကမည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား  ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပး မည့္  နည္းျပဆရာျဖစ္  သင္တန္းဌနကုိ   ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရဖြင့္လွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(က)           ကုိယ္က်င့္ သိကၡာႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ျမတ္ႏုိးစိတ္ ျမင့္မာ၍အရည္အခ်င္း   ျပည့္ဝ သည့္   ဓမၼေက်ာင္းေတာ္သင္ ဆရာ၊  ဆရာမမ်ားႏွင့္  ဗုဒၶသာသနာျပဳ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္။
(ခ)    ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အဆုံးအမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ဘာသာေရးအသြင္ႏွင့္ ပညာေရး အသြင္ ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ကေလးဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္း (Child-Centred Approach) CCA နည္းျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္မည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္သင္ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ စံျပျဖစ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္။
(ဂ)          တနဂၤေႏြဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအား ေထရဝါဒသာသနာေတာ္၏ အဆုံအမ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံရရွိ၍ ေခတ္မီ သင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖင့္ မြမ္းမံသင္ၾကားႏုိင္ေရး အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ နည္းျပဆရာအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းအေကာင္အထည္ ေဖာင္ႏုိင္ေစရန္။
(ဃ)    စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာတတ္ကၽႊမ္းနားလည္ေသာ နည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကုိ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေအာင္ စိတ္ဝင္တစား တက္တက္ၾကြၾကြ၊ ဇြဲစိတ္သန္သန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရး စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္။

၂။    ေဆာင္ရြက္နည္းစနစ္

သင္တန္းေဆာင္ရြက္နည္းစနစ္မူကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း (က) မဟာဗ်ဴဟာ (ခ) နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္၍ သြားပါမည္။
(က)     မဟာဗ်ဴဟာ
(၁)။    အၿငိမ္းစား၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား (လူတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ) ပဋိပတ္ျခံရံသည့္ ပရိယတ္ သင္ၾကားနည္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း။
(၂)။    အေရအတြက္ထက္ အရည္းအခ်င္းကုိ ဦးစားေပးမႈအတုိင္း သင္တန္းသားမ်ားအား   ေထရ ဝါဒသာသနာေတာ္ အဆုံးအမ ဗဟုသုတ ၾကြဝေစရန္၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစိတ္ႏွင့္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ စံနမူနာေကာင္း (Good Example) မွသည္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ သက္ဆင့္ျပန္႔ႏွံ႔ ေစနည္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း။

(ခ)။    နည္းဗ်ဴဟာ

၁။    ဘာသာေရးအျမင္၊ ပညာေပးနည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေခတ္မီ   သင္ၾကားနည္းစနစ္ Child-Centred Approach (CCA) ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၃)ႀကိမ္မွ (၄)ႀကိမ္၊တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ (၁)လမွ (၂)လထိ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၂။    ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသုိ႔ ေရြ႕လ်ားသင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ (Mobile Teaching Program) ျဖင့္ သြားေရာက္စီစဥ္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
၃။    ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေဆြးေႏြးျခင္း
(က)    ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္းတစ္ဦးသိသင့္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ
(ခ)    လူတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရဟန္းဝိနည္းဘာသာ
(ဂ)    ကုိယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔၏ အလုပ္ဘာသာ
(ဃ)    စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဘာသာ
(င)    ဝိပႆနာႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝဘာသာ
(စ)    အမ်ဳိးဘာသာသာသနာစိတ္ဓာတ္ဘာသာ
(ဆ)    ယဥ္ေက်းမႈဘာသာ
(ဇ)    ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ) စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ
(စ်)    ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ေရရွည္တည္တ့ံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ
(ည)    ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ သင္ၾကားေရးနည္းပညာ
(ဋ)    ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံက်န္းမာေရးပညာ
(ဌ)    CCA (Child-Centred Approach) ပညာေပးနည္းပညာ
(ဍ)    ေဟာေျပာနည္းပညာ
(ဍ)    ကေလးသူငယ္စိတ္ပညာ
၄။    သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းအတြက္ အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း (Group Discussion)၊ လက္ေတြ႔သရုပ္ေဆာင္ေလ့ က်င့္ျခင္း (Role Play)၊ အဖြဲ႔လုိက္ သင္ခန္းစာ စကားရည္လုျခင္း (Debate)၊ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္း
ေလ့က်င့္ျခင္း (Trial Run)၊ အကဲျဖတ္ျခင္း (Evaluation)၊ သင္ခန္းစာမ်ား ျပဳစုျခင္း (Assignment)၊ သင္တန္းစာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း (Term Paper)၊ စသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်သြားပါမည္။

၃။    သင္တန္းေနရာႏွင့္ တည္ေနရာ

သင္တန္း၏အမည္ကုိ ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ဌာန၊ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္ သင္တန္းဌာန (Teacher Training Centre For Dhamma School) ဟု ေခၚတြင္ပါမည္။ သင္တန္းဌန၏ တည္ေနရာကား ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပပင္ေက်းရြာ၊ ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ဌာန ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္း ရုံးခန္းမွ တဆင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
(က)    ႐ုံးခန္း                –    ၀၉- ၈၃၀ ၄၄၄၆
–    ၀၉- ၄၃၀ ၇၅၇ ၀၄

(ခ)     သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး    –    ၀၉- ၄၂၀ ၇၀၆ ၂၀၅

၄။    ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (မူၾကမ္း)

(က)    ဖြဲ႔စည္းပုံ (ဇယား-မူၾကမ္း)
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၁)    ၾသဝါဒ စရိယဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔။
(၂)    နာယက လူႀကီးမ်ားအဖြဲ႔။
(၃)    သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး။
(၄)    သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔။
(က)    သင္တန္းမွဴး (ဒုတိယ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)
(ခ)    ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ
(ဂ)    ႐ုံးအဖြဲ႔မွဴး

(၅)    စာေပႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႔။

(က)    သင္ၾကားေရးမွဴး ဆရာႀကီး
(ခ)    စာၾကည့္တုိက္မွဴး
(ဂ)    သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မွဴး

(၆)    ဆြမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အေဆာင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔။

(က)    ဆြမ္းေက်ာင္းအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္
(ခ)    အေဆာင္ႀကီးၾကပ္ေရးေခါင္းေဆာင္
(ဂ)    ဝယ္ယူေရးအဖြဲ႔

(၇)    ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔။

(က)    အလွဴဘ႑ာ ရွာေဖြေရးမွဴး
(ခ)    ဘ႑ာေရးမွဴး
(ဂ)    စာရင္းစစ္မွဴး

အလွဴဘ႑ာ ရွာေဖြထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ

၁။    တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး စာရိတၱမ႑ိဳင္ ျမင့္မားကာ အမ်ုိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္သည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးမည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌန ဖြဲ႔စည္းေအာက္ရွိ အလွဴဘ႑ာ ရွာေဖြထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးထားပါသည္။

၂။    ရည္ရြယ္ခ်က္။        ။    သင္တန္းေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရးအတြက္ ေက်ာ႐ုိးအရင္း
အျမစ္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အလွဴဘ႑ာကုိ နည္းစနစ္တက်        ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စည္းစနစ္တက် သုံးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃။    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
(၃-က)    သင္တန္းအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အလွဴရွင္ရွာေဖြစုေဆာင္ျခင္း။ (ဆြမ္း၊ စာအုပ္၊ စာရြက္စာတမ္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးစသည္)
(၃-ခ)    ရရွိထားေသာ အလွဴဘ႑ာေငြကုိ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သလုိ စိစစ္သုံးစြဲျခင္း။
(၃-ဂ)    အလွဴဘ႑ာစာရင္းမွတ္တမ္းကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း။
(၃-ဃ)    အလွဴရွင္တုိ႔အား အလွဴခံျဖတ္ပုိင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ျခင္း။
၄။    တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား
(၁)    ေဒၚခင္ျဖဴဝင္း             (လယ္ေဝး)            ဖုန္း – ၀၉- ၄၉၂၀ ၇၃၅၄
(၂)    ေဒၚသႏၱာေအာင္        (ဧလာ)                   ဖုန္း – ၀၉- ၄၉၂၀ ၀၈၇၈
(၃)    ေဒၚနန္းမုိးမို္းၾကည္     (ပ်ဥ္းမနား)              ဖုန္း – ၀၉ – ၄၉၂၉ ၅၀၅၀
(၄)    ေဒၚညိဳ                       (လယ္ေဝး)             ဖုန္း – ၀၆၇ – ၃၀ ၂၃၅
(၅)    ေဒၚဂ်ဴလုိင္ေအာင္      (ပ်ဥ္းမနား)             ဖုန္း – ၀၉ – ၅၁၄ ၀၇၄
(၆)    ေဒၚတင္တင္ဦး           (ပ်ဥ္းမနား)             ဖုန္း – ၀၆၇ ၂၁၃ ၂၀

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ

၁။    တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး စာရိတၱျမင့္ မားကာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတက္သည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္ သင္တန္းဌန ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္ရွိ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။
၂။    ရည္ရြယ္ခ်က္ ။        ။ (က)    ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ာကို ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းပါမက ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားပါ
ေလ့လာသိရိွၿပီး မိမိေဒသတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္။
(ခ)    သင္တန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္
စာတမ္းမ်ား ျပဳစုရန္။
(ဂ)    သင္တန္းတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားဆုိင္ရာ
မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရန္။

၃။    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

(၃-က)    သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(၃-ခ)    ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာ႐ုိက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း။
(၃-ဂ)    အဖြဲ႔လုိက္ သင္တန္းဆုိင္ရာ စာတမ္းႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း။
(၃-ဃ)    ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။    တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား

(၁)    သုေတသနအရာရွိ ေဒၚရီရီဟန္    (ေရဆင္းတကၠသုိလ္)              ဖုန္း – ၀၉ – ၄၄၈၅ ၄၄၂ ၃၂
(၂)    လ/ထ ညႊန္မွဴး ေဒၚသီတာညႊန္႔    (ေအလာသတၱဳသုေတသန)    ဖုန္း – ၀၆၇ – ၆၀ ၂၂၆
(၃)    ဗုိလ္ႀကီး သိန္းျမင့္သူ                     (ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕)                         ဖုန္း – ၀၉ – ၄၉၂၀ ၄၄၂၉
(၄)    ဆရာမေဒၚႏြယ္နီေအာင္               (သေျပပင္ေက်းရြာ)                ဖုန္း – ၀၉ – ၃၁၀ ၂၀၀ ၇၅
(၅)    ဆရာမေဒၚဟန္ႏြယ္စုိး                  (လယ္ေဝးၿမိဳ႕)                         ဖုန္း – ၀၉ – ၄၂၀ ၇၁၉ ၁၉၇
(၆)    ကုိသက္ပုိင္စုိး                               (လယ္ေဝးၿမိဳ႕)                         ဖုန္း – ၀၉ – ၄၃၁ ၀၆၈ ၅၀
(၈)    ကုိသန္႔ဇင္                                     (လယ္ေဝးၿမိဳ႕)                         ဖုန္း – ၀၉ – ၄၂၈ ၁၂၉ ၀၂၈
(၉)     ကုိရဲဇင္ဦး                                    (သေျပပင္ေက်းရြာ)                  ဖုန္း – ၀၉ –
(၁၀)    ကုိေက်ာ္သူဟိန္း                        (လယ္ေဝးၿမိဳ႕)                          ဖုန္း – ၀၉ – ၄၃၀ ၃၅၅ ၆၅

 27 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *