ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက္) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ

ဘ၀အသိအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း -(၁-၃) Mind Changing (A-C)

 

ဘ၀အသိအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း -(၁) Mind Changing (A)

ဘ၀အသိအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း -(၂) Mind Changing (B )

ဘ၀အသိအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း -(၃) Mind Changing (C)

 

 263 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *