ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၁ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော Pacchājāta Paccayo (Postnascence Condition)

 267 total views,  5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *