နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴ း TOT သင္တန္းတြင္ Group အလိုက္ သင္တန္းသား ဆရာ၊ဆရာမတစ္ဦးစီ၏ သ႐ုပ္ျပသင္ၾကားမႈစြမ္းေရကို အကဲျဖတ္ အမွတ္ပးရန္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ပဏာမ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center

 

 762 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *