ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႔ပြားေရး ဗဟိုအဖြဲ႕႔ ခဲြ(၁) ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ စေနေန႔ ႏွင့္ (၄)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းႀကီး က်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀း
Dhamma Training Center

IMG_1713 IMG_1748 IMG_1754

ေအာက္ပါအတိုင္း ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ စုစုေပါင္္း(၁၅) ဖြဲ႔ ကိုဖဲြစည္းကာ တာ၀န္မ်ားခဲြေ၀ခဲ့ပါသည္။

၁။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ

၂။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ

၃။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေရး ေကာ္မတီ

၄။ ရံုးအဖြဲ႔

၅။ ဘ႑ာရွာေဖြေရး ေကာ္မတီ

၆။ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ

၇။ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္း ေကာ္မတီ

၈။ ဖိတ္ၾကားေရး ေကာ္မတီ

၉။ စာတမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ သုေတသန ေကာ္မတီ

၁၀။ တည္းခိုေရးႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ

၁၁။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ

၁၂။ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး ေကာ္မတီ

၁၃။ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီ

၁၄။ အာဟာရ ခ်က္ျပဳတ္ေရး ေကာ္မတီ

၁၅။ အလွဴပစၥည္း စီစဥ္ေရး ေကာ္မတီ

 437 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.